ST. PAUL SKOLE
Christiesgate 16, 5015 Bergen - Tlf. 55 21 59 00 Fax: 55 21 59 01
Org.nr. 971 561 688 Bankkto: 3625 07 72542

GÅ TIL: *HOVEDSIDE***INFORMASJON***SKOLEAVIS***ARTIKLER***ELEVSIDER***BILDER*

ÅRSMELDING FOR 1998
Se også:
(Regnskap, balanse, revisorberetning)

St. Paul skole er en katolsk grunnskole som eies og drives av:
OSLO KATOLSKE BISPEDØMME (OKB) Telefon: 22 20 72 26
Akersveien 5, 0177 Oslo Telefaks: 22 20 48 57
Biskop: dr. Gerhard Schwenzer SS.CC. - Kansellist/økonom: Ulrik Sverdrup-Thygeson

Skolestyrets medlemmer per 11. mai.99:
Leder oppnevnt av OKB for perioden 03.12.98 - 31.12.02:
Tore Ludvig Olsen, (Tlf. 55 12 07 49) Tore.Olsen@hansa.no Straumesvingen 9A, 5151 Straumsgrend
Varaleder oppnevnt av OKB i egenskap av stilling i menigheten:
sogneprest Michel Beckers (Tlf. 55 21 59 60) michel.beckers@katolsk.no Nygårdsg 3, 5015 Bergen
vara: diakon Gunnar Wicklund Hansen, (Tlf. 55 96 13 24) Bjørndalen 4, 5009 Bergen
Medlem oppnevnt av OKB for perioden 01.01.99 - 31.12.02):
Ellen Cathrine Greve (Tlf. 55 32 91 92) pcerikse@online.no Endregårdsv. 12, 5019 Bergen
vara: Tom Schjelderup Skare, (Tlf. 55 23 44 04) Murallmenning 1 A, 5012 Bergen
Representant valgt av foreldrene for perioden høsten 1997 - høsten 1999:
Maria J. Sanchez Olsen (Tlf. 55 99 02 21) mariajo@bjorgvin.vgs.no Kråkenesdalen 323, 5152 Bønes
vara: Karen Margrethe Hærem Heid (Tlf. 55 36 14 00) Kirkeveien 39, 5072 Bergen
Valgt av skolens ansatte for 1998 og 1999:
Guri Engan-Skei (Tlf. 55 28 58 74) Nattlandsfjellet 82 C, 5098 Bergen
vara: Inger Leirnes (Tlf. 55 12 07 86) Bønesberget 47, 5152 Bønes

Følgende kan også, uten stemmerett, delta i styrets møter:
Gjermund Høgh, rektor. 55 28 60 93) Fantoftneset 4, 5072 Bergen
Jan Wilhelm Werner, undervisningsinspektør (Tlf. 55 91 11 66) Statsmin. Michelsensv. 81, 5231 Paradis
Kari Skogheim, undervisningsinspektør (Tlf. 55 28 18 57) Hagerupsvn. 45A, 5093 Bergen

Foreldrerådet (leder 1998/99):
Magny Hatlebakk (Tlf. 55 96 43 23) <mhat@haukeland.no> Bjørndalen 41, 5009 Bergen
vara: Per Inge Vannebo (Tlf. 55 34 10 08) Nygårdsvik. 45C, 5164 Laksevåg

Lærerrådet (leder 1998/99):
Wenche Cecilie Mohn (Tlf. 55 91 08 81) Statsmin. Michelsensv. 81, 5231 Paradis
vara: Anne Kirsten Eek- Larsen (Tlf. 55 23 38 53) Strangehagesmauet 5, 5011 Bergen

Menighetsrådet (leder 1999):
Øystein Hopen, (Tlf. 958 33 970) Finvaldsmauet 6, 5005 Bergen
vara: Elin B. Hurlen (Tlf. 55 95 11 75) Nylandsveien 22, 5039 Bergen

Elevråd (leder av elevråd 1998/99 - kan ikke delta i behandling av saker underlagt taushetsplikt):
Maria Bernardino, klasse 10A (Tlf. 55 15 09 10) T.Segerstedsv. 73, 5033 Fyllingsdalen
vara: Andreas M. Hald (9B) og Sebastian Cypek (9A)

Regnskapsfører Eli Werner (Tlf. 55 25 88 34) Strandveien 14, 5105 Eidsvåg

Revisor Svein Løvaas (Tlf. 55 28 76 00) Postboks 139 Minde, 5826 Bergen

Offentlig tilsynsmyndighet:
Statens utdanningskontor i Hordaland (Tlf. 55 23 75 00) Markeveien 7, 5012 Bergen

 


St. Paul skole, Bergen
Årsmelding for kalenderåret 1998

St. Paul skole er en katolsk grunnskole som drives i henhold til Lov av 14. juni 1985 om tilskudd til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskoleloven) og Codex Iuris Canonici (universell katolsk kirkelov). Det er egne statutter for skolen fastsatt av skolens eier, Oslo katolske bispedømme (OKB). Skolen har omlag 325 elever, fordelt på 13 klasser, 1. - 10. klassetrinn.

Skolen skal hvert år utarbeide en årsmelding med regnskap. Årsmeldingen skal tilfredsstille regnskapslovens krav og benyttes også som rapport og informasjon overfor skolens eier, offentlige myndigheter og andre med interesse for skolen. Årsmelding som er godkjent av styret er offentlig tilgjengelig, bl.a. ved at den legges ut på skolens internettsider: http://www.katolsk.no/skoler/StPaul.

Tallmaterialet som er benyttet i årsmeldingen er i hovedsak hentet fra skolens regnskap og meldinger til statens gjennom Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) med telledato 01. september og 01. oktober 1998.

 

En katolsk skole har Kristus i sentrum og finner et pedagogisk program i fortellingen fra Lukas 2,52, hvor Jesus som 12-åring stod fram i tempelet: «Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker.»

Fortellingen peker på utvikling av fire sider av mennesket: det fysiske, det intellektuelle, det religiøse og det sosiale menneske.

Elever:

Klasser, elevtall og timetall pr. 01.09.98:

Barnetrinnet
Klasser
Gutter
Jenter
Totalt
Katolikker
Elevtimer/år
1. klasse
1
13
12
25
17
760
2. klasse
1
14
11
25
15
760
3. klasse
1
13
10
23
15
760
4. klasse
1
10
16
26
20
798
5. klasse
1
12
13
25
14
1.026
6. klasse
1
14
12
26
17
1.026
7.klasse
1
12
13
25
16
1.026
Sum barneskolen
7
88
87
177
110 (65%)
6.156
Ungdomstrinnet
Klasser
Gutter
Jenter
Totalt
Katolikker
Elevtimer/år
8. klasse
2
23
27
50
16
2.280
9. klasse
2
18
31
49
19
2.280
10. klasse
2
22
28
50
20
2.280
Sum ungdomsskolen
6
60
89
149
55 (37%)
6.840
Sum hele skolen
13
151
173
324
169 (52%)
12.996

Hvert årstrinn i barneskolen har 25 elever som tas inn til 1. klasse, Etter fullført barneskole (7. klasse), deles denne klassen og blandes med 25 nye elever som tas inn til ungdomstrinnet til to nye klasser.

I særskilte tilfelle kan normaltallet fra 25 elever i hver klasse fravikes. Om pedagogiske årsaker tilsier det, kan det i en klasse for en periode settes et lavere tak enn 25 elever. I en stabil klassesituasjon og om særlige forhold omkring en søker tilsier det, kan elevtallet i en klasse overstige 25 elever. Økonomiske årsaker tilsier et høyt elevtall på skolen, den pedagogiske situasjon og rommenes størrelse setter en øvre grense for elevtallet.

Skolen har jevnt over et godt renommé, dette viser seg også ved at vi har langt flere søkere til elevplass enn hva vi kan tilby. Under halvparten av søkerne kan tilbys elevplass. Det er egne inntaksreglement for skolen, fastsatt av skolestyret. Katolske søkere og søkere som alt har søsken ved skolen prioriteres ved opptak. Det forekommer sjelden at søkere i disse gruppene behøver å avvises. Forøvrig vektlegges elevens/familiens tidligere tilknytning til skolen. I samsvar med at: «Den katolske skolen er for alle, men med spesiell oppmerksomhet rettet mot de aller svakeste» (Fra The Catholic School on the Threshold of the Third Millennium, The Congregation for catholic education - 28.12.97) legges også vekt på uttalelser fra faglige instanser som f.eks. PPT eller barnepsykiatrisk avdeling på Haukeland. Vurdert i forhold til situasjonen og mulighetene, kan søkere med faglig anbefaling bli prioritert.

Elevtallet varierer svært lite i løpet av året. Om en elev slutter i løpet av året, ledig elevplass normalt tildeles ny søker ganske umiddelbart. I gjennomsnitt kan det dreie seg om en elevplass hvert år/hvert årskull. Det er stor søkning av elever til skolen, med til dels lange ventelister til alle klassetrinn.

De aller fleste skolens elever kommer fra Bergen kommune: 319.
Elever fra Fjell, Fusa, Sola og Sund: 5.

Elever som bor mer enn 4 km (i 1. klasse 2 km) fra skolen har rett til offentlig tilskudd til skoleskyss. Antall elever med skoleskys er: 196.

Halvparten av elevene ved skolen er katolikker. Forøvrig er det vesentlig for skolen å ha en bred rekruttering. En friskole kan risikere å ha en skjev elevmasse ved å rekruttere i forhold til sosiale grupper eller elever med særskilte forutsetninger/vansker. Det har alltid vært oppfattet som viktig for St. Paul skole å ha en «balansert» elevflokk.

Elever som etter sakkyndig vurdering (normalt fra PPT) har behov for spesialpedagogisk hjelp og støtte, skal få spesialundervisning etter samme regler som i kommunale skoler. Kommunen tildeler ressurser til slik undervisning som enkeltvedtak, for 1998/99 er 19 elever tildelt slike ressurser. Søknader om spesialundervisning er stigende, omfanget spesialundervisning som innvilges er drøyt halvparten av det som er tilrådd fra PPT. Vi føler at vår situasjon på dette feltet svarer til det som skjer i de kommunale skolene i byen.

Som menigheten, er skolen markert av en større antall fremmedspråklige. Det er verdifullt for skolemiljøet at vi har elever fra mange ulike kulturer.

Elever etter språkgrupper:

Språkgrupper
B.trinn
U.trinn
Gutter
Jenter
Sum
Morsm.u.visn.
Spansk
30
6
20
16
36
31
Engelsk
16
13
11
18
29
21
Vietnamesisk
9
10
5
14
19
19
Tamil
7
11
9
9
18
16
Polsk
5
4
4
5
9
8
Tysk
6
3
4
5
9
7
Italiensk
1 1 1 1 2 2
Russisk
1
0
0
1
1
1
Ungarsk
1 0 1 0 1 1
Fransk
2
1
2
1
3
0
Portugisisk
0
1
1
0
1
0
Tagalog
2
2
2
3
4
0
Sum
80
52
59
73
132 (33%)
106

Det gis særskilt statstilskudd til norskundervisning og morsmålsundervisning av fremmedspråklige elever. Tilskudd til fremmedspråklige elever tildeles som et rammetilskudd ut fra antall elever og hvor lenge de har gått i norsk skole. Det ventes endringer i tilskuddsordningene til undervisning av fremmedspråklige elever fra høsten 2000. Særlig er det omdiskutert en sterk reduksjon av tilskudd til morsmålsundervisning.

Elevmiljøet ved skolen er godt, de fleste melder om høy trivsel. De fleste elevene er skolemotiverte, har god arbeidsinnsats og har en god fremferd på skolen og i arrangement med skolen. Dette vises blant annet ved at hærverk er et svært mye mindre problem ved St. Paul skole enn de fleste andre skoler.

Med godt over 300 elever, forekommer likevel uønskede episoder og krevende forhold. Om ikke alle vansker slår direkte ut i negativ adferd på skolen, er vi vel kjent med de fleste av de problemer som ungdom i Bergen kan slite med. Vi merker også flere forhold hvor elever sliter med vansker som følge av problematiske hjemmeforhold.

Ut over samarbeid med foreldrene og PPT, har vi i noen saker eller i forhold til enkelte elever samarbeid med barnevern, sosialkontor, sykehus, politiet m.v. I noen saker er det også en fordel å kunne benytte de muligheter som menigheten gir.

Undervisningen:
Undervisningen ble ut skoleåret 1996/97 gitt i henhold til de rammer, fagplaner og den fag- og timefordeling som er fastsatt gjennom Mønsterplan for grunnskolen (M’87). Skoleåret 1997/98 ble ny læreplan (L’97) innført for 1., 2., 5. og 8. klasse. Skoleåret 1998/99 ble L’97 også gjennomført for 3., 6. og 9. klasse. Fra høsten 1999 vil L’97 være innført for hele grunnskolen. De katolske skolene i Norge følger i all hovedsak L’97. Vi har imidlertid egen generell del av læreplanen som setter undervisningen inn i den ramme som er naturlig for oss. Vi har egen fagplan i kristendomskunnskap som erstatter kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL-faget) i de kommunale skolene. Våre tillempinger til L’97 er ikke større enn at vi benytter læreverk som i kommunale skoler. Elevene føres frem til samme avgangsprøver, vitnemål og videregående skoler som elever fra kommunale skoler.

Det synes ikke å være særlig avvik mellom karakternivå på elever fra St. Paul skole og elever fra andre skoler. Det er rimelig samsvar mellom standpunktkarakterer gitt fra skolen og resultater oppnådd ved offentlig eksamen. Skolen har de fag og timetall som svarer til tilsvarende kommunale skoler.

Beregnet årstimer til undervisninig
Barnetrinn
Ungdomstrinn
SUM
Samlet elevtimetall for skolen
6.156
6.840
12.996
Delingstimer utenom valgfag
1.520
1.254
2.774
Delingstimer til valgfag
0
456
456
Spes.undervisning etter enkeltvedtak
612
998
1.900
Norskundervisning for fremmedspråklige
3.724
2.356
6.080
Morsmålsundervisninig
1.520
912
2.926
SUM
14.026
12.806
26.832
Avtalebaserte årstimer
Barnetrinn
Ungdomstrinn
SUM
Sosialpedagogiske tjenester/rådgiver
266
510
776
Årstimer til kontakt for elevråd
38
38
76
Koverterte timer (spes.underv./enkeltvedtak)
173
97
270
Konverterte timer (fremmedspråklige elever)
1.092
323
1.415
Klassestyrertimer
266
228
494
Sum
1.835
1.196
3.031
TOTALT ÅRSTIMETALL
29.863

Som i forrige år, var innføring av ny læreplan (L’97 - Grunnskolereformen/ skolestart for 6-åringer/utvidelse av undervisningsplikten fra 9 til 10 år) en vesentlig utfordring i 1998. Omfanget obligatorisk undervisningsstoff er øket sterkt og det oppleves i blant vanskelig å rekke over alle fag og emner i den utstrekning planene legger opp til. Særlig i forhold til svakere elevgrupper, må vi være oppmerksom på fare for fragmentariske kunnskaper. Nye arbeidsformer som tema- og prosjektundervisning og individualisert undervisning skal imøtekomme dette. Nye læreverk og mer bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) støtter slik undervisning. Det forblir likevel en stor utfordring å makte individualisert undervisning og å komme gjennom alt obligatorisk lærestoff. (Obligatorisk lærestoff er hva skolen skal gjennomgå. Pensum som angir hva elevene faktisk skal ha lært, er ikke lengre begrep i norsk grunnskole.) De senere års utvikling i norsk skole, har vist at det i den allmenne skoledebatt oftere igjen er tatt til orde for elevgrupperinger på tvers av klasser sammensatt av alder alene, f.eks. etter faglig nivå. Også den nye opplæringsloven (fullt ut gjeldende fra 01. august 1999) forutsetter tradisjonelle klasser som det bærende sosiale element i grunnskolen.

De nye læreplanene er utfordrende og stiller krav til omstilling. I hovedsak finner vi endringene gjennom Reform ’97 positive. Om enn en del arbeid gjenstår, føler vi å være på høyde med utviklingen i kommunale skoler når det gjelder gjennomføringen av de nye planene. Reform ‘97 vil i løpet av en 5-årsperiode bli gjenstand for et evalueringsprosjekt av Norsk forskningsråd. Det er grunn til å tro at planene vil bli justert på grunnlag av de erfaringene som vinnes gjennom dette prosjektet.

I Bergen kommune er det satt i gang et program for skolevurdering. St. Paul skole er ikke kommet med i dette programmet. I vår skole er det en form for indirekte vurdering bl.a. gjennom søkningen til skolen. På noe sikt bør også vi delta i mer systematisk program for skolevurdering.

Pauline, (skolefritidsordning/sfo):
I tilknytning til skolen drives skolefritidsordning som tilbud om opphold for elever utenom skoletiden fra kl. 07.30 til 16.30. Det gis også tilbud om halv plass i Pauline, åpningstiden da er 08.30 - 15.00. Pauline har inntil 75 plasser og hittil har alle søknader om plass kunnet bli innvilget.

Personale:

 
Antall personer
Årsverk (hele / i prosent)
Tall på personer og årsverk
Menn
Kvinner
I alt
Katol.
Barnetr.
U.trinn
I alt
Rektor og inspektører
2
1
3
2
1 10
1 30
2 40
Rådgivere og kont.lærer/eleveråd
1
2
3
1
- 30
- 50
- 80
Lærere med godkjent utdaning
8
22
30
10
13 30
13 75
27 05
Lærere uten godkjent utd.
(cand.mag uten praktisk ped. utdanning)
1
1
2
2
0
1 50
1 50
Morsmålslærere
2
5
7
4
1 40
- 75
2 15
Skoleassistenter
0
1
1
1
- 40
0
- 40
Sum
14
32
46
20
16 50
17 80
34 30
Skolebibliotek
0
1
1
1
- 10
- 10
- 20
Kontorteknisk personale
0
3
3
1
2 20
Vaktmester
2
0
2
1 60
Sivilarbeider
3
0
3
1
3 00
Sum
5
4
9
2
7 00
Ansatte i skolen
19
36
55
23
41 30
Pauline (SFO)
3
3
6
3
4 00
Ansatte totalt
22
39
61
26
45 30
Aldersfordeling
> 30 år
30-40 år
40-50 år
50-60 år
60 år <
 
12
16
19
12
2

Ansatte i langtidspermisjon er ikke medregnet. I tillegg er der en rekke personer som har vært ansatt kortere perioder som vikarer, foredragsholdere m.m. Det ble sendt ut lønns- og trekkoppgave til 104 personer ved utløpet av 1998 (+ 12 under grensen for oppgaveplikt, 2.000 kroner/år).

L’97 har medført endringer i lærernes tradisjonelle arbeidsmåter. Tidligere fast timeplan og faginndeling blir oppbrutt på tvers av fag og klasser gjennom prosjektarbeid, temaundervisning etc. Mer og mer er undervisningen er avhengig av et nært samarbeid lærere seg i mellom.

Lærerne er inndelt i ulike team (avdelinger)

· S-team (1. - 4. klasse),
· M-team (5. - 7. klasse),
· 8. team,
· 9. team,
· 10. team.

De fleste lærerne har sin undervisning knyttet til ett team. Lærerteam sammensettes for et skoleår om gangen, en kjerne forblir på det eksisterende team, men det foretas en del rokkeringer. Ved sammensetting av teamene, er det viktig å sikre at hvert team har lærere med nødvendig fagkompetanse til å dekke alle undervisningsfag. Støttet av den/de lærere på teamet som har spesialkompetanse, kan lærere tøye seg noe utover egen formell kompetanse. Det er viktig å finne en rimelig balanse mellom krav til at den enkelte lærer skal ha formell kompetanse til å være engasjert i hvert enkelt fag og arbeidsmulighetene gjennomsamarbeid i team. Selv om teammodellen oppleves som riktig og positiv for de aller fleste, kan den ikke gjennomføres 100%. I noen tilfelle må noen lærere arbeide på flere team, eller et team må låne kompetanse av et annet.

Det meste av kursvirksomhet for personalet har vært knyttet til forberedelse og gjennomføring av Reform 97. På teamene ligger det godt til rette for kollegaveiledning. Dette er en gunstig form for personalutvikling som videreføres i 1999.

Voksenmiljøet på skolen oppleves av de fleste som meget positivt. De ansatte har varierende alder, utdannings- og erfaringsbakgrunn. En stor gruppe ansatte har vært stabile ved skolen gjennom mange år, men enkelte nye har kommet til i løpet av senere tid.

Totalt sykefravær i 1998 var 5,3%; 1,1% fravær med egenmelding og 4,2% med melding fra lege. I lys av vår kjønns- og aldersammensetting av ansatte og sammenlignet med andre skoler er dette tilfredsstillende.

IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi):
Skolen har ett nettverk for elever og et annet nett for administrative oppgaver. Elevnettet har 14 maskiner som står i eget datarom og ca. 15 maskiner som er fordelt til bibliotek, klasse- og grupperom. De fleste maskinene har mulighet til oppkopling mot internett. Elevnettet er i hovedsak finansiert av gaver eller ved at vi har fått brukt EDB-utstyr som gave.

Mens IKT tidligere primært ble benyttet i forbindelse med spesialundervisning, benyttes det nå også mer og mer i den ordinære undervisning.I løpet av det siste året har vi kommet godt i gang med bruk av IKT. Vi er i ferd med å utarbeide egen plan for opplæring og bruk av IKT.

Skolebygninger:
Utløst av Reform ’97, ble det bygget et nytt mellombygg mellom bygget mot Fosswinckelsgate og Prestegården i Nygårdsgaten 3 (tidl. Birgittahjemmet). Mellombygget har kjeller, og etasjer samt hems over biblioteket i 4. etasje. Bygget er på ca. 1.000 m² og har kostet ca. 12.5 mill. kroner. Bygget er reist av Oslo katolske bispedømme ved St. Paul eiendomsdrift og er stilt til skolens disposisjon fra august 1998. I forbindelse med arbeidene på mellombygget, er Nygårdsgaten 3 blitt rehabilitert og omgjort til prestegård for menigheten, Mellombygget huser foruten bibliotek i øverste etasje også naturfagavdeling, personalrom, Pauline og tekniske rom/lager.

Med det nye mellombygget, må hele skoleanlegget nå regnes som ferdig oppført. Skolen disponerer nå et anlegg som er velegnet til vårt bruk. Undervisningsrom og utstyr er godkjent av Statens utdanningskontor i brev av 01.09.98.

Skolen nyter også godt av at Bergen kommune har foretatt opprusting av gater på Nygårdshøyden. Fosswinckelsgate utenfor skolen er omgjort til gatetun. Skolens ønsker i denne forbindelse er i stor grad imøtekommet. I skoletiden fungerer gatetunet langt på vei som en utvidelse av skolens uteareal. Skolen er meget tilfreds med kommunens innsats i denne forbindelse.

St. Paul skole - 125 år.
St. Paul skole ble etablert (senest) i 1873 og kunne således feire jubileum i 1998. I løpet av året ble jubileet markert ved en rekke anledninger. 17. mai ble det innviet en ny skolefane, gave fra foreldre og venner av skolen. Ved skoleårets begynnelse i august hadde vi pilegrimstur for hele skolen til Lyse kloster. Det har vært flere arrangement for skolens elever m.v. Hovedmarkeringen av jubileet fant sted 5. november med pontifikalmesse med biskop Schwenzer. Denne dagen hadde vi også innvielse av mellombygget, planting av tuntre og mottagelse med gjester fra myndighetene og venner av skolen. Om kvelden var det fest for tidligere elever og venner av skolen.

St. Paul skole har hatt gleden av å motta hyggelige hilsener og gaver i anledning av jubileet. Størst økonomisk verdi har vært gaver fra:
· G.C.Rieber fondene NOK 55.000 til klatrevegg i gymnastikksalen og buldrevegg på plassen.
· Ansgarwerk Munchen DEM 10.000.
· Franciskussøstrene NOK 10.000.
Vi har også mottatt mindre pengegaver og gjenstander. Alle givere takkes for bidrag til å opprettholde skolens drift.

Forurensning:
Det nye mellombygget og prestegården oppvarmes med varmtvann fra eksisterende, felles oljefyr i prestegården. Dette avgir noen mindre utslipp. Ved eventuell fornyelse av fyrkjelen, vil det vurderes løsninger som kan redusere bruk av fossilt brensel. Forøvrig forurenser ikke St. Paul skole det ytre miljø.

Skolens eier:
St. Paul skole eies og drives av Oslo katolske bispedømme (OKB). OKB har oppnevnt et eget ansvarlig styre for skolen i henhold til privatskolelovens bestemmelser. Styret har avholdt 3 møter i 1998: Denne noe lavere frekvens har hatt sammenheng med utbygningsprosjektet i 1998.

Skolestyrets formann siden 1986, Helge Hamre, ble løst fra sitt verv da byggeprosessen var avsluttet høsten 1998. Han takkes for enestående innsats for skolen.

Skolens eier subsidierer skolen ved å gi avkall på vesentlige deler av husleie.Uten dette avkall på husleie, ville skolens drift ikke kunne opprettholdes. Innbetaling av husleie til skolens eier viker for alle andre krav mot skolen.

St. Paul menighet:
Skolen arbeider nært og godt med St. Paul menighet som sin viktigste samarbeidspartner, forholdet til menigheten er avgjørende for skolens selvforståelse. Samarbeidet oppleves ennå tettere side prestegården flyttet inn i Nygårdsgaten 3. En del av de sentrale funksjoner ved forvaltning av bygninger og annen teknisk drift, samordnes mellom skolen og menigheten gjennom «St. Paul eiendomsdrift» (Forvaltningsstyret).

Andre katolske organisasjoner:
Skolen har også et nært samarbeid med de to andre katolske skolene i Norge, uten at dette er formalisert gjennom en forening. Generell læreplan for de katolske skolene og egen fagplan i kristendomskunnskap er utarbeidet felles for de katolske skolene. Planene er fastsatt av Oslo katolske bispedømme (OKB) og endelig godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

Skolen samarbeider med Caritas (den katolske kirkes hjelpeorganisasjon). Skolen er assosiert medlem av Foreningen af katolske skoler i Danmark og derigjennom tilknyttet det internasjonale nettverk av katolske skoler.

Andre private skoler:
Skolen er medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF)og Norske Privatskolers Landsforbund (NPL). I noen saker, primært forholdet til Bergen kommune, har det vært samarbeid mellom de private skolene i Bergen. Skolen har særlig nytte av samarbeidet i KFF:

Bergen kommune:
Skolen samarbeider med Bergen kommune, primært i forbindelse med spesialundervisning i henhold til privatskolelovens § 9. Skolen blir betjent av skolepsykolog fra PPT-Sentrum og har skolelege og skolehelsesøster som er tildelt fra kommunen. Ut fra de knappe rammer som også gjelder kommunale skoler, føler vi på disse felt å bli behandlet på en ryddig måte. Vi skulle imidlertid ønske en både noe enklere og hurtigere saksbehandling.

I løpet av 1998 har vi på en noe bedre måte enn de senere årene, hatt mulighet til å benytte kommunens tilbud om kurs for lærere. Bergen kommune vil fra januar 2000 legger om administrasjonsstrukturen til mer å vektlegge bydelene. Hvordan dette vil påvirke vårt samarbeidet med kommunen er ennå ikke helt avklart.

Staten:
Skolen står under offentlig tilsyn av Statens Utdanningskontor i Hordaland (SU). Forholdet til SU-kontoret er godt.

Godtgjørelser og honorarer:
Styret har ikke mottatt lønn eller noen annen form for godtgjøring.
Rektor (daglig leder) har som godtgjøring hatt en lønn på 326.100 kroner + en gruppelivsforsikring i Statens pensjonskasse av verdi 440 kroner.
Revisor har hatt et honorar på 28.500 kroner, fullt ut for revisjon.

Pensjonsforhold:
Skolens lærere er pensjonsforsikret i Statens Pensjonskasse. For øvrige tilsatte er det inngått tilsvarende avtale med Vital forsikring ASA.

Fordringer:
De fordringer skolen har og som fremkommer av regnskapet, i all hovedsak refusjon fra stat og kommune, er sikre.

Regnskap:
Resultat ordinært drift gav et underskudd på 2.379.371 kroner for 1998. Etter ekstraordinære poster viser regnskapet et overskudd på 159.436 kroner.

Overskuddet etter ekstraordinære poster har i all hovedsak bakgrunn i at gjeld til skoleeier/OKB ved forrige årsskifte, 2.312.948 kroner, er blitt ettergitt. På grunn av påløpt men ikke fullt ut betalt husleie i løpet av 1998, har skolen likevel fortsatt en negativ egenkapital med 1.450.855 kroner per 01.01.99.

Det er riktig i denne sammenheng å gjøre oppmerksom på at OKB står som eier av skoleanlegget og at verdien av anlegget er ført i regnskapet for OKB/St. Paul eiendomsdrift. Ved innkjøp av undervisningsmateriell, inventar etc. benyttes kontantprinsippet, varer avskrives samtidig som innkjøp foretas. Forsikringssum for løsøre er 6.944.000 kroner.

Skolens fortsatte drift er avhengig av at OKB også i fortsettelsen er innforstått med å ettergi vesentlige deler av påløpt husleie. Skolestyret har dette som en forutsetning for sitt arbeid. Skolens ordinære drift er blitt noe lettere ved at statstilskuddet fra og med høsten 1998 ble justert i favør av de større friskolene (kfr. NOU 1997:16).

Se fullstendig resultatregnskap, balanse og revisors beretning for 1998.

Satsingsområder:
1998 har vært preget av innføring av den nye læreplanen og bygging av et nytt mellombygg. I 1999 vil det være viktig videreføre reformarbeidet og forøvrig å konsolidere den situasjon vi har oppnådd.

Konklusjon:
St. Paul skole har hatt et godt arbeidsår i 1998 og ser fortrøstningsfullt på fremtiden.

Bergen, 11. mai 1999.

Tore Ludvig Olsen, skolestyrets leder

Michel Beckers, Ellen Cathrine Greve, Maria J. Sanchez Olsen, Guri Engan-Skei, Gjermund Høgh