ST. PAUL SKOLE
Christiesgate 16, 5015 Bergen - Tlf. 55 21 59 00 Fax: 55 21 59 01
Org.nr. 971 561 688 Bankkto: 3625 07 72542

GÅ TIL: *HOVEDSIDE***INFORMASJON***SKOLEAVIS***ARTIKLER***ELEVSIDER***BILDER*

ÅRSMELDING FOR 1999
Se også:
( Resultatregnskap, balanse )
Last ned som PDF-fil:
Årsmelding, regnskap, balanse.

St. Paul skole er en katolsk grunnskole som eies og drives av:
OSLO KATOLSKE BISPEDØMME (OKB) Telefon: 22 20 72 26
Akersveien 5, 0177 Oslo Telefaks: 22 20 48 57
Biskop: dr. Gerhard Schwenzer SS.CC. - Kansellist/økonom: Ulrik Sverdrup-Thygeson

Skolestyrets medlemmer per 03. mai. 2000:
Leder oppnevnt av OKB for perioden 03.12.98 - 31.12.02:
Tore Ludvig Olsen, (Tlf. 55 12 07 49) <Tore.Olsen@hansa.no> Straumesvingen 9A, 5151 Straumsgrend
Varaleder oppnevnt av OKB i egenskap av stilling i menigheten:
sogneprest Michel Beckers (Tlf. 55 21 59 60) <Michel.Beckers@katolsk.no> Nygårdsg 3, 5015 Bergen
vara: diakon Gunnar Wicklund Hansen, (Tlf. 55 96 13 24) <Gunnar.Wicklund.Hansen@katolsk.no>
Bjørndalen 4, 5009 Bergen
Medlem oppnevnt av OKB for perioden 01.01.99 - 31.12.02):
Ellen Cathrine Greve (Tlf. 55 32 91 92) <pcerikse@online.no> Endregårdsv. 12, 5019 Bergen
vara: Tom Schjelderup Skare, (Tlf. 55 23 44 04) Murallmenning 1 A, 5012 Bergen
Representant valgt av foreldrene for skoleårene 1999/2000 og 2000/2001:
Magny Hatlebakk (Tlf. 55 99 02 21) <mhat@haukeland.no> Bjørndalen 41,5009 Bergen
vara: Karen Werner (Tlf. 55 12 18 04) <kewerner@online.no> Bønesheia 210, 5152 Bønes
Valgt av skolens ansatte for kalenderårene 2000 og 2001:
Aase Flatnes (Tlf. 55 18 69 73) <Aase.Flatnes@stpaul.katolsk.no> Myrdalsskogen 509, 5118 Ulset
vara: Inger Leirnes (Tlf. 55 12 07 86) <Inger.Leirnes@stpaul.katolsk.no> Bønesberget 47, 5152 Bønes

Kan, uten stemmerett, delta i styrets møter:
Gjermund Høgh, rektor. (55 28 60 93) <Gjermund.Hoegh@stpaul.katolsk.no> Fantoftneset 4, 5072 Bergen
Jan Wilhelm Werner, undervisningsinsp. I (Tlf. 55 91 11 66) <Jan.Wilhelm.Werner@stpaul.katolsk.no>
Statsmin. Michelsensv. 81, 5231 Paradis
Kari Skogheim, undervisningsinspektør II (Tlf. 55 28 18 57) Hagerupsvn. 45A, 5093 Bergen

Foreldrerådet (leder 1999/2000):
Magny Hatlebakk (Tlf. 55 96 43 23) <mhat@haukeland.no> Bjørndalen 41, 5009 Bergen
vara 1: Karen Werner (Tlf. 55 12 18 04) <kewerner@online.no> Bønesheia 210, 5152 Bønes
vara 2: Ragnhild Myrmellom (Tlf. 55 39 09 24) Kråvasslia 49, 5134 Flaktveit

Lærerrådet (leder 1999/2000):
Jorun Sannes (Tlf. 55 13 02 83) <Jorun.Sannes@stpaul.katolsk.no> Råtun 24C, 5239 Rådal
vara: Bodil Toft (Tlf. 55 32 30 57) <Bodil.Toft@stpaul.katolsk.no> Daniel Hansensgate 5B, 5008 Bergen

Menighetsrådet (leder 2000):
Elin B. Hurlen (Tlf. 55 95 11 75) Nylandsveien 22, 5039 Bergen
vara: Karl Eidesund (Tlf. 55 93 24 35) Østre Stiaberget 55, 5179 Godvik

Skoleprest:
Oddvar Moi (Tlf. 55 56 03 49) <Oddvar.Moi@stpaul.katolsk.no> Fosswinckelsgate 15, 5007 Bergen

Elevråd (leder av elevråd 1999/2000) - kan ikke delta i behandling av saker underlagt taushetsplikt):
Hanna Seferowicz (klasse 10A) (Tlf. 55 20 31 62) Øvre Fredlundsvei 4, 5073 Bergen
vara: Ida Nerbø (klasse 10A) (Tlf. 55 23 05 44) Chr. Michelsensgate 11, 5012 Bergen

Regnskapsfører Eli Werner (Tlf. 55 25 88 34) Strandveien 14, 5105 Eidsvåg

Revisor Svein Løvaas (Tlf. 55 28 76 00) Postboks 139 Minde, 5826 Bergen

Offentlig tilsynsmyndighet:
Statens utdanningskontor (Tlf. 55 57 20 00) <postmottak@su-ho.stat.no> Postboks 7325, 5020 Bergen

 


St. Paul skole, Bergen
Årsmelding for kalenderåret 1999

St. Paul skole er en katolsk grunnskole som drives i henhold til Lov av 14. juni 1985 om tilskudd til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskoleloven) og Codex Iuris Canonici (universell katolsk kirkelov). Det er egne statutter for skolen fastsatt av skolens eier, Oslo katolske bispedømme (OKB). Skolen har omlag 325 elever, fordelt på 13 klasser, 1. - 10. klassetrinn.

Skolen skal hvert år utarbeide en årsmelding med regnskap. Årsmeldingen skal tilfredsstille regnskapslovens krav og benyttes også som rapport og informasjon overfor skolens eier, offentlige myndigheter og andre med interesse for skolen. Årsmelding som er godkjent av styret er offentlig tilgjengelig, bl.a. ved at den legges ut på skolens internettsider: <http://www.katolsk.no/skoler>

Tallmaterialet som er benyttet i årsmeldingen er i hovedsak hentet fra skolens regnskap og meldinger til statens gjennom Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) med telledato 01. september og 01. oktober 1999. Mindre variasjoner i elevtall, antall ansatte etc. forekommer i løpet av året.

En katolsk skole har Kristus i sentrum og finner et pedagogisk program i fortellingen fra Lukas 2,52, hvor Jesus som 12-åring stod fram i tempelet: «Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker.»

Fortellingen peker på utvikling av fire sider av mennesket: det fysiske, det intellektuelle, det religiøse og det sosiale menneske.

Elever:

Klasser, elevtall og timetall pr. 01.09.98:

Barnetrinnet
Klasser
Gutter
Jenter
Totalt
Katolikker
Elevtimer/år
1. klasse
1
15
10
25
15
760
2. klasse
1
13
12
25
17
760
3. klasse
1
14
10
24
14
760
4. klasse
1
15
10
25
16
798
5. klasse
1
9
15
24
18
1.026
6. klasse
1
11
14
25
14
1.026
7.klasse
1
14
11
25
16
1.026
Sum barneskolen
7
91
82
173
110 (64%)
6.156
Ungdomstrinnet
Klasser
Gutter
Jenter
Totalt
Katolikker
Elevtimer/år
8. klasse
2
26
24
50
21
2.280
9. klasse
2
21
29
50
17
2.280
10. klasse
2
19
32
51
20
2.280
Sum ungdomsskolen
6
66
85
151
58 (38%)
6.840
Sum hele skolen
13
157
167
324
168 (52%)
12.996

Hvert årstrinn i barneskolen har 25 elever som tas inn til 1. klasse, Etter fullført barneskole (7. klasse), deles denne klassen og blandes med 25 nye elever som tas inn til ungdomstrinnet til to nye klasser.

I særskilte tilfelle kan normaltallet fra 25 elever i hver klasse fravikes. Om pedagogiske årsaker tilsier det, kan det i en klasse for en periode settes et lavere tak enn 25 elever. I en stabil klassesituasjon og om særlige forhold omkring en søker tilsier det, kan elevtallet i en klasse overstige 25 elever. Økonomiske årsaker tilsier et høyt elevtall på skolen, den pedagogiske situasjon og rommenes størrelse setter en øvre grense for elevtallet.

Skolen har jevnt over et godt renommé, dette viser seg også ved at vi har langt flere søkere til elevplass enn hva vi kan tilby. Under halvparten av søkerne kan tilbys elevplass. Det er egne inntaksreglement for skolen, fastsatt av skolestyret. Katolske søkere og søkere som alt har søsken ved skolen prioriteres ved opptak. Det forekommer sjelden at søkere i disse gruppene behøver å avvises. Forøvrig vektlegges elevens/familiens tidligere tilknytning til skolen. I samsvar med at: "Den katolske skolen er for alle, men med spesiell oppmerksomhet rettet mot de aller svakeste" (Fra The Catholic School on the Threshold of the Third Millennium, The Congregation for catholic education - 28.12.97) legges også vekt på uttalelser fra faglige instanser som f.eks. PPT eller barnepsykiatrisk avdeling på Haukeland. Vurdert i forhold til situasjonen og mulighetene, kan søkere med faglig anbefaling bli prioritert.

Elevtallet varierer svært lite i løpet av året. Om en elev slutter i løpet av året, vil ledig elevplass normalt tildeles ny søker ganske umiddelbart. I gjennomsnitt kan det dreie seg om en elevplass hvert år/hvert årskull. Det er stor og stigende søknad om elevplass ved skolen, med til dels lange ventelister til alle klassetrinn.

De aller fleste av skolens elever kommer fra Bergen kommune: 320.
Elever fra Fjell, Fusa, Osterøy og Sund 4.

Elever som bor mer enn 4 km (i 1. klasse 2 km) fra skolen har rett til offentlig tilskudd til skoleskyss. Antall elever med skoleskyss er: 189.

Halvparten av elevene ved skolen er katolikker. Forøvrig er det vesentlig for skolen å ha en bred rekruttering. En friskole kan risikere å ha en skjev elevmasse ved å rekruttere i forhold til sosiale grupper eller elever med særskilte forutsetninger/vansker. Det har alltid vært oppfattet som viktig for St. Paul skole å ha en "balansert" elevflokk.

Elever som etter sakkyndig vurdering (normalt fra PPT) har behov for spesialpedagogisk hjelp og støtte, skal få spesialundervisning etter samme regler som i kommunale skoler. Kommunen tildeler ressurser til slik undervisning som enkeltvedtak, for 1999/2000 er 26 elever (17 gutter og 9 jenter) tildelt slike ressurser. Søknader om spesialundervisning er stigende, omfanget av spesial- undervisning som innvilges er klart under halvparten av det som er tilrådd fra PPT. Vi har hittil følt at vår situasjon svarer til det som skjer i de kommunale skolene i byen. Vi er usikre på utviklingen, både med hensyn til rutiner og tildeling, når Bergen kommune fra 1. januar 2000 administrativt er inndelt i 8 bydeler.

Som menigheten, er skolen markert av et større antall minoritetsspråklige. Det er verdifullt for skolemiljøet at vi har elever fra mange ulike kulturer.

Elever etter språkgrupper:

Språkgrupper
B.trinn
U.trinn
Gutter
Jenter
Sum
Morsm.u.visn.
Spansk
26
14
20
20
40
31
Engelsk
19
9
13
15
28
25
Vietnamesisk
10
6
6
10
16
16
Tamil
9
9
8
10
18
16
Polsk
4
7
4
7
11
9
Tysk
6
1
4
3
7
6
Italiensk
1 1 1 1 2 2
Russisk
0
1
0
1
1
1
Ungarsk
2 0 2 0 2 2
Fransk
2
1
1
2
3
0
Tagalog
2
1
0
3
3
0
Sum
81
50
59
72
131 (40%)
108

Det gis særskilt statstilskudd til norskundervisning og morsmålsundervisning av minoritetsspråklige elever. Tilskudd til minoritetsspråklige elever tildeles som et rammetilskudd ut fra antall elever og hvor lenge de har gått i norsk skole. Det var ventet endringer i tilskuddsordningene til undervisning av minoritetsspråklige elever fra høsten 2000. Nåværende tilskuddsordninger er prolongert til august 2001.

Elevmiljøet ved skolen er godt, de fleste melder om høy trivsel. De fleste elevene er skolemotiverte, har god arbeidsinnsats og har en god fremferd på skolen og i arrangement med skolen. Dette vises blant annet ved at hærverk er et svært mye mindre problem ved St. Paul skole enn de fleste andre skoler.

Med godt over 300 elever, forekommer likevel uønskede episoder og krevende forhold. Om ikke alle vansker slår direkte ut i negativ adferd på skolen, er vi vel kjent med de fleste av de problemer som ungdom i Bergen kan slite med. Vi merker også flere forhold hvor elever sliter med vansker som følge av problematiske hjemmeforhold. Ut over samarbeid med foreldrene og PPT, har vi i noen saker eller i forhold til enkelte elever samarbeid med barnevern, sosialkontor, sykehus, politiet m.v. I noen saker er det en fordel å kunne benytte de muligheter som menigheten gir.

Undervisningen:
Ved avslutningen av skoleåret i juni 1999 ble bruk av Mønsterplanen (M'87) avsluttet i grunnskolen. Fra høsten 1997 ble den nye læreplanen (L'97) innført for noen klassetrinn og ved skoleårets begynnelse i august 1999 var L'97 gjennomført for alle klassetrinn. De katolske skolene i Norge følger i all hovedsak L'97. Vi har imidlertid egen generell del av læreplanen som setter undervisningen inn i den ramme som er naturlig for oss. Vi har egen fagplan i kristendomskunnskap som erstatter kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL-faget) i de kommunale skolene. Våre tillempinger til L'97 er ikke større enn at vi benytter læreverk som i kommunale skoler. Elevene føres frem til samme avgangsprøver, vitnemål og videregående skoler som elever fra kommunale skoler.

Det synes ikke å være særlig avvik mellom karakternivå på elever fra St. Paul skole og elever fra andre skoler. Det er rimelig samsvar mellom standpunkt-karakterer gitt fra skolen og resultater oppnådd ved offentlig eksamen. Skolen har de fag og timetall som svarer til tilsvarende kommunale skoler.

 

Beregnet årstimer til undervisninig
Barnetrinn
Ungdomstrinn
SUM
Samlet elevtimetall for skolen
6.156
6.840
12.996
Delingstimer utenom valgfag
1.520
1.254
2.774
Delingstimer til valgfag
0
722
722
Spes.undervisning etter enkeltvedtak
1254
1463
2.717
Norskundervisning for fremmedspråklige
3.116
2.303
5.419
Morsmålsundervisninig
2.090
1.140
3.230
SUM
14.136
13.722
27.858
Avtalebaserte årstimer
Barnetrinn
Ungdomstrinn
SUM
Sosialpedagogiske tjenester/rådgiver
266
532
798
Årstimer til kontakt for elevråd
38
38
76
Koverterte timer (spes.underv./enkeltvedtak)
238
144
382
Konverterte timer (fremmedspråklige elever)
991
340
1.331
Klassestyrertimer
266
228
494
Sum
1.799
1.282
3.081
TOTALT ÅRSTIMETALL
30.939

Som de to forrige årene, var innføring av ny læreplan (L'97 - Grunnskolereform/ skolestart for 6-åringer/utvidelse av undervisningsplikten fra 9 til 10 år) en vesentlig utfordring i 1999. Grunnskolereformen ble sluttført ved at ny Opplæringslov ble gjort gjeldende fra 01. august 1999. Privatskoleloven er opprettholdt som særlov, men det er foretatt noen mindre, tekniske justeringer for å harmonisere denne med Opplæringsloven. Gjennom L'97 er omfanget obligatorisk undervisningsstoff øket sterkt og det oppleves i blant vanskelig å rekke over alle fag og emner i den utstrekning planene legger opp til. Det er derfor opplevd som positivt i skolen at det ved gjennomføring av Opplæringsloven ble åpnet for en større fleksibilitet i forhold til læreplanene enn først forventet.

Pauline, (skolefritidsordning/sfo):
I tilknytning til skolen drives skolefritidsordning som tilbud om opphold for elever utenom skoletiden fra kl. 07.30 til 16.30. Det gis også tilbud om halv plass i Pauline, åpningstiden da er 08.30 - 15.00. Pauline har inntil 75 plasser og hittil har alle søknader om plass kunnet bli innvilget.

Personale:

 
Antall personer
Årsverk (hele / i prosent)
Tall på personer og årsverk
Menn
Kvinner
I alt
Katol.
Barnetr.
U.trinn
I alt
Rektor og inspektører
2
1
3
2
1 20
1 50
2 70
Rådgivere og kont.lærer/eleveråd
1
2
3
1
- 35
- 55
- 90
Lærere med godkjent utdaning
9
26
35
11
10 30
15 25
25 55
Førskolelærere
0
2
2
2
2 00
0
2 00
Førskolelærere m/tilleggsutd.
0
3
3
1
2 00
0
2 00
Lærere uten godkjent utd.
(cand.mag uten praktisk ped. utdanning)
1
0
1
1
0
- 50
- 50
Morsmålslærere
2
5
7
4
1 45
- 85
2 30
Skoleassistenter
0
2
2
0
- 80
0
- 80
Sum
15
41
56
20
18 10
18 65
36 75
Skolebibliotek
0
1
1
1
- 10
- 10
- 20
Kontorteknisk personale
0
3
3
1
2 20
Vaktmester
2
0
2
1 60
Sivilarbeider
3
0
3
0
3 00
Sum
5
4
9
2
7 00
Ansatte i skolen
20
45
65
22
43 75
Pauline (SFO)
2
5
7
3
4 30
Ansatte totalt
22
50
72
25
48 05
(= årsverk)
Aldersfordeling
> 30 år
30-40 år
40-50 år
50-60 år
60 år <
 
16
18
22
14
2

Ansatte i langtidspermisjon er ikke medregnet. I tillegg er der en rekke personer som har vært ansatt kortere perioder som vikarer, foredragsholdere m.m. Det ble sendt ut lønns- og trekkoppgave til 110 personer ved utløpet av 1999 (+ 10 under grensen for oppgaveplikt, 2.000 kroner/år).

L'97 har medført endringer i lærernes tradisjonelle arbeidsmåter. Tidligere fast timeplan og faginndeling blir oppbrutt på tvers av fag og klasser gjennom prosjektarbeid, temaundervisning etc. Mer og mer er undervisningen er avhengig av et nært samarbeid lærere seg i mellom. Utviklingen av disse nye arbeidsformer har fortsatt gjennom 1999.

Lærerne er inndelt i ulike team (avdelinger)

· S-team (1. - 4. klasse),
· M-team (5. - 7. klasse),
· 8. teamet,
· 9. teamet.
· 10. teamet.

De fleste lærerne har sin undervisning knyttet til ett team. Lærerteam sammen- settes for et skoleår om gangen, en kjerne forblir på det eksisterende team, men det foretas en del rokkeringer. Ved sammensetting av teamene, er det viktig å sikre at hvert team har lærere med nødvendig fagkompetanse til å dekke alle undervisningsfag. Støttet av den/de lærere på teamet som har spesial-kompetanse, kan lærere tøye seg noe utover egen formell kompetanse. Det er viktig å finne en rimelig balanse mellom krav til at den enkelte lærer skal ha formell kompetanse til å være engasjert i hvert enkelt fag og arbeidsmulighetene gjennom samarbeid i team.

Selv om teammodellen oppleves som riktig og positiv for de aller fleste, kan den ikke gjennomføres 100%. I noen tilfelle må noen lærere arbeide på flere team, eller et team må låne kompetanse av et annet. På teamene ligger det godt til rette for kollegaveiledning. Kollegaveiledning var emnet under personalsamlingen skoleåret 1998/99 som ble avholdt på Brekkestranda, fredag 05. - søndag 07. februar. Det ble gjennomført et godt kurs med kursleder fra Høyskolen i Bergen og programmet har blitt fulgt opp gjennom hele 1999 og videreføres i 2000.

Skolen gjennomfører hvert skoleår en personalsamling. Det er vanlig at personalsamlingen hvert annet år legges til et sted på Vestlandet og at samlingen da har et klart faglig preg, påfølgende skoleår er det så aktuelt med en reise til utlandet hvor kulturelle opplevelser og fellesskapet er mer sentralt. Personalsamlingene finansieres i hovedsak gjennom et fond som er opprettet for formålet - OU-fondet (opplysnings- og utviklingsfondet) som får tilførsler gjennom avståelse av lønn fra de ansatte (200 kr/måned) og tilsvarende bidrag fra skolens side. Noen mindre kostnader ved samlingene må dekkes av den enkelte deltager selv. I 1999 ble gjennomført personalsamling både for skoleåret 1998/99 og 1999/2000.

Fredag 05. - søndag 07. februar ble det avholdt personalsamling på Brekkestranda i form av et kurs i kollegaveiledning. Det ble gjennomført på en god måte ved hjelp av kursledere fra Høyskolen i Bergen. Programmet med kollegaveiledning oppleves som positivt, det har vært videreført gjennom hele 1999 og videreføres i 2000. Styreleder og sognepresten deltok på personalsamlingen.

Søndag 03 - fredag 08. oktober (i skolens høstferie) var det personalsamling i Praha. I et program, som ellers hadde hovedvekt på kulturelle innslag, fikk vi innføring i det tsjekkiske skolesystemet og det ble besøkt to katolske skoler i Praha. Det ble også gjennomført daglig messe. Personalsamlingen i Praha ble opplevd som meget vellykket. Biskopen, styreleder, sognepresten og rektor ved St. Sunniva skole (Oslo) deltok på personalsamlingen. (Styreleder og rektor ved St. Sunniva dekket selv sine omkostninger.)

Personalsamlingene oppfattes som svært positive og har vesentlig betydning for utvikling av et godt arbeidsmiljø. Det er også svært positivt at skolens ansatte gjennom disse samlingene har anledning å møte biskopen og styreleder, sognepresten og andre som har betydning for skolen.

Voksenmiljøet på skolen oppleves av de fleste som meget positivt. De ansatte har varierende alder, utdannings- og erfaringsbakgrunn. En stor gruppe ansatte har vært stabile ved skolen gjennom mange år, men enkelte nye har kommet til i løpet av senere tid.

Totalt sykefravær i 1999 var 6,4%; 1,2% fravær med egenmelding og 5,2% med melding fra lege. Vi har hatt en økning i fravær med legeattest og er kjent med at disse gjelder sykdom som ikke relateres til arbeidet ved skolen. Vi har hatt noen ansatte som har hatt aktiv sykemelding, erfaringene med dette er gode.

Vi har ikke hatt skader eller ulykker av betydning.

IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi):
Skolen har ett nettverk for elever og et annet nett for administrative oppgaver. Elevnettet har 14 maskiner som står i eget datarom og ca. 15 maskiner som er fordelt til bibliotek, klasse- og grupperom. Alle maskiner har mulighet til oppkopling mot internett. Vi har en gunstig avtale om fastpris med Telenor om bruk av internett. Skolen vil få særskilt statstilskudd som er ment som tilskudd til drift/tellerskritt ved bruk av internett. Mens IKT tidligere primært ble benyttet i forbindelse med spesialundervisning, benyttes det nå også mer og mer i den ordinære undervisning.I løpet av det siste året har vi kommet godt i gang med bruk av IKT. Vi er i ferd med å utarbeide egen plan for opplæring og bruk av IKT.

I forbindelse med milleniumsskiftet, var det fryktet større problemer knyttet til IKT (Y2K-problemer). En del fornyelser/oppdateringer på de sentrale deler av skolens IKT-anlegg ble forsert før årskiftet, særlig for å sikre administrative rutiner som regnskap og lønn. Selv om Y2K-frykten i ettertid kan oppfattes å ha vært noe overdrevet, var de aktuelle oppdateringer likevel påkrevd, men kunne muligens vært fordelt over noe lengre tid.

Skolebygninger:
Skolens disponerer bygninger som er bygget for skolens drift og gunstig stilt til rådighet av skolens eier. Hoveddelen av skolen ble tatt i bruk i 1990 og utbyggingen av skolen ble sluttført ved en ny fløy (mellombygget) som stod ferdig i august 1998. Skolen har et gulvareal på vel 5.000 m². 1999 er det første hele året i fullført skoleanlegg. Anlegget fungerer svært tilfredsstillende for skolens bruk. Det har ikke vist seg feil eller svakheter ved skoleanlegget som har særlig negativ betydning for helse, miljø eller sikkerhet. Noen mindre skader har oppstått i løpet av året, men da i form av at en elev har vrikket foten i en gymnastikktime, noen har støtt sammen i lek, eller tilsvarende småuhell som det synes umulig å gardere seg helt imot.

Skolens eier:
St. Paul skole eies og drives av Oslo katolske bispedømme (OKB). OKB har oppnevnt 3 av styrets 5 medlemmer, foreldre og ansatte har valgt hvert sitt medlem. Styret avholdt 5 møter i 1999.

Skolens eier subsidierer skolen ved å gi avkall på vesentlige deler av husleie. Skolen har gjeld til St. Paul eiendomsdrift som fremgår av balansen. Det er en avgjørende forutsetning for skolens videre drift at eier også i fremtiden er villig til å avstå en vesentlig del av husleien. Uten slikt avkall på husleie, vil skolens drift ikke kunne opprettholdes. Innbetaling av husleie til skolens eier viker for alle andre krav mot skolen.

St. Paul menighet:
Skolen arbeider nært og godt med St. Paul menighet som sin viktigste samarbeidspartner, forholdet til menigheten er avgjørende for skolens selvforståelse. En del av de sentrale funksjoner ved forvaltning av bygninger og annen teknisk drift, samordnes mellom skolen og menigheten gjennom "St. Paul eiendomsdrift" (Forvaltningsstyret). St. Paul eiendomsdrift fremstår som representant for Oslo katolske bispedømme overfor brukerne av eiendommene.

Andre katolske organisasjoner:
Skolen har også et nært samarbeid med de to andre katolske skolene i Norge, som i 1999 er formalisert gjennom en forening "Katolske skoler i Norge", med skolens rektor som valgt leder. Skolene samarbeider ved utvikling av læreplaner og utveksling av erfaringer. Katolske skoler i Norge er tilsluttet den europeiske forening av katolske skoler, CEEC. Generalsekretæren i CEEC besøkte St. Paul i september. St. Paul er assosiert medlem av Foreningen af katolske skoler i Danmark.

Skolen samarbeider med Caritas (den katolske kirkes hjelpeorganisasjon). Arbeid med å utarbeide felles læreplan i Nord/Sør-problematikk og Globalisering ble påbegynt i 1999 og vil sluttføres i 2000. Skolens rektor er valgt styreleder i Caritas Norge.

Andre private skoler:
Skolen er medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF) og oppfatter det en effektiv organisasjon og spesielt viktig i forhold til offentlige myndigheter. Skolen har tidligere vært medlem av Norske Privatskolers Landsforbund (NPL), men meldte seg ut i 1999 på grunn av hva vi opplevde som lav aktivitet i NPL.

Bergen kommune:
Skolen samarbeider med Bergen kommune, primært i forbindelse med spesialundervisning i henhold til privatskolelovens § 9. Skolen blir betjent av skolepsykolog fra PPT-Sentrum og har skolelege og skolehelsesøster som er tildelt fra kommunen. Ut fra de knappe rammer som også gjelder kommunale skoler, føler vi på disse felt å bli behandlet på en ryddig måte. Vi skulle imidlertid ønske en både noe enklere og hurtigere saksbehandling.

Bergen kommune vil fra januar 2000 legger om administrasjonsstrukturen til mer å vektlegge bydelene. Hvordan dette vil påvirke vårt samarbeidet med kommunen er ennå ikke helt avklart.

Staten:
Skolen står under offentlig tilsyn av Statens Utdanningskontor i Hordaland (SU). Forholdet til SU-kontoret er godt.

Godtgjørelser og honorarer:
Styret har ikke mottatt lønn eller noen annen form for godtgjøring. Rektor (daglig leder) har som godtgjøring hatt en lønn på 347.602 kroner + en gruppelivsforsikring i Statens pensjonskasse av verdi 492 kroner. Det er ikke avtalt forpliktelser til å gi daglig leder eller styreleder vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Revisor har hatt et honorar på 29.500 kroner, fullt ut for revisjon.

Pensjonsforhold:
Skolens lærere er pensjonsforsikret og har gruppelivsavtale i Statens Pensjonskasse. For øvrige tilsatte er det inngått tilsvarende avtaler med Vital forsikring ASA. Pensjonsordningene er forsikret. Pensjonsforsikringene er ikke balanseført.

Skatteforhold
Skolen er en skattefri institusjon.

Bundne midler
I post 1 i balansen er inkludert kr. 458.526,- som er bundne skattetrekksmidler.

Fordringer/langsiktig gjeld/garantier/pantstillelser
De fordringer skolen har og som fremkommer av regnskapet, i all hovedsak refusjon fra stat og kommune, er sikre. Skolen har ikke fordringer som forfaller om mer enn ett år, og heller ikke langsiktig gjeld. Det er ikke panteheftelser på skolens eiendeler, og det er heller ikke ytt lån til skolens tillitsvalgte eller garantert for lån. Heller ikke ansatte eller nærstående har lån i skolen bortsett fra noen mindre, kortsiktige fordringer (lønnsforskudd).

Regnskap:
Resultat ordinært drift gav et underskudd på 2.742.523 kroner for 1999. Etter ekstraordinære poster viser regnskapet et underskudd på 237.059 kroner. At underskuddet etter ekstraordinære poster er såvidt redusert, har i all hovedsak bakgrunn i at gjeld til skoleeier/OKB ved forrige årsskifte, 2.244.786 kroner, er ettergitt. Årets underskudd føres mot skolens egenkapital. På grunn av påløpt men ikke fullt ut betalt husleie i løpet av 1999, har skolen fortsatt en negativ egenkapital med 1.528.487 kroner per 01.01.2000. Skolestyret legger til grunn for skolens fortsatte drift at OKB også ettergir ubetalt husleie for 1999 som 01.01.2000 var 2.846.606 kroner.

OKB står som eier såvel av skolen som av skoleanlegget. Verdien av anlegget er ført i regnskapet for OKB/St. Paul eiendomsdrift. Ved innkjøp av undervisningsmateriell, inventar etc. benyttes kontantprinsippet, varer avskrives samtidig som innkjøp foretas. Forsikringssum for løsøre er 6.944.000 kroner. Det er ikke gjort forandringer i regnskapsprinsipper i forhold til tidligere år.

Se fullstendig resultatregnskap, balanse og for 1999.

Satsingsområder:
I 1999 var det viktig å videreføre reformarbeidet i forbindelse med nye læreplaner og konsolidere situasjonen etter gjennom år å ha vært påvirket av byggeaktiviteter. I 2000 vil det være viktig å sikre og videreutvikle skolens kvalitet i forhold til skolens sentrale oppgave: å medvirke til å bedre vilkår for læring og utvikling av den enkelte elev, med elevens endelig mål for øye.

Konklusjon:
St. Paul skole har hatt et godt arbeidsår i 1999 og ser fortrøstningsfullt på fremtiden.Bergen, 03. mai 2000.Tore Ludvig Olsen, skolestyrets leder

Michel Beckers, Ellen Cathrine Greve, Magny Hatlebakk, Aase Flatnes, Gjermund Høgh