ST. PAUL SKOLE
Christiesgate 16, 5015 Bergen - Tlf. 55 21 59 00 Fax: 55 21 59 01
Org.nr. 971 561 688 Bankkto: 3625 07 72542
E-post: skolen@stpaul.no

GÅ TIL: HOVEDSIDE | INFORMASJON


ÅRSOPPGJØR FOR KALENDERÅRET 2005
med regnskap og balanse

Tilleggsdokumenter: årsmelding, skolestyrets medlemmer, revisjonsberetning


En katolsk skole har Kristus i sentrum og finner et pedagogsik program i fortellingen fra Lukas 2,52 hvor Jesus som 12-åring stod fram i tempelet:

"Og Jesus gikk fram i alder og visdom
og var til glede for Gud og mennesker."

Fortellingen peker på utvikling av fire sider av mennesket:

- det fysiske
- det intellektuelle
- det religiøse og
- det sosiale menneske

St. Paul skole, Bergen

Årsoppgjør for kalenderåret 2005
med årsmelding og regnskap.

St. Paul skole er en katolsk grunnskole som drives i henhold til norsk lovgivning og
Codex Iuris Canonici
(universell katolsk kirkelov).
Skolen drives med offentlig tilskudd i henhold til Lov om frittståande skolar (friskolelova).
Det er egne statutter for skolen fastsatt av skolens eier, Oslo katolske bispedømme (OKB).

Tallmaterialet som er benyttet i årsmeldingen er i hovedsak hentet fra skolens regnskap og meldinger til staten gjennom Grunnskolens Informasjonssystem (GIS) med telledato 01. oktober 2005. Mindre variasjoner i elevtall, antall ansatte etc. forekommer i løpet av året.

Klasser, elevtall og den enkelte elevs timetall per 01.10.05 (01.10.04):

Skolen viderefører tradisjonell klassestruktur som den sentrale enhet for skolens organisering, selv om lovverket nå har åpnet for organisering i grupper av ulik størrelse og sammensetting. Våre klasser har 25/26 elever, men kan avvikes når dette er pedagogisk nødvendig eller forsvarlig.

Skolen har et godt renommé, dette viser seg også ved at vi har langt flere søkere til elevplass enn hva vi kan tilby. Elevtallet varierer svært lite i løpet av året.

De aller fleste elevene bor i Bergen kommune
Askøy
Fjell kommune
Fusa
Os
Osterøy
Sund
Voss

330
2
2
1
2
1
0
1

(329 i 2004)
(1)
(3)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)

Elever som bor mer enn 4 km (i 1. klasse 2 km) fra skolen har rett til offentlig tilskudd til skoleskyss. Antall elever med skoleskyss er 210 (238). Elever med fysiske funksjonshemninger og enkelte andre elever kan få rett til gratis skoleskyss, eventuelt med drosje. Et mindre antall elever har fått et slikt tilbud gjennom hele eller deler av året.

Katolske elever utgjør nå 62 %

Antallet katolske elever har vært stigende i mange år, men kan nå muligens flate ut og er nå 62% (61 % i 2003 og 63 % i 2004). av elevflokken. Forøvrig er det vesentlig for skolen å ha en bred rekruttering. En friskole kan risikere å ha en skjev elevmasse ved å rekruttere i forhold til sosiale grupper eller elever med særskilte forutsetninger/vansker. Det har alltid vært oppfattet som viktig for St. Paul skole å ha en «balansert» elevflokk.

Undervisningen

Egen generell læreplan og egen fagplan i kristendomskunnskap

De katolske skolene i Norge har felles, generell læreplan. Denne fanger opp alle elementer i tilsvarende offentlig læreplan, men tydeliggjør vår identitet og knytter våre skoler til Kirkens lære og tradisjon. Typisk for katolske skoler er en sterk vekt både på tradisjonell kunnskap (vitenskap) og allmenn kultur, men samtidig en like stor vekt på troens dimensjon. Tro og liv, tro og kultur er ikke motsetninger, men integreres.
Vi har egen fagplan i kristendomskunnskap som erstatter kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL-faget) i de kommunale skolene. Ny læreplan i faget for å følge opp kravene i ”Kunnskapsløftet”, gjeldene fra august 2006, ble utarbeidet i 2005 og er under godkjenning i Utdanningsdirektoratet. Av de ytre kjennetegn på skolens egenart er en aktiv bruk av kirken. Skoleårets begynnelse og slutt, samt de store høytidene feires med felles gudstjeneste i kirken. Ellers er det skolemesse hver fredag som forberedes av en klasse og hvor andre klasser på teamet deltar. I snitt vil elever ved St. Paul skole være i kirken om lag en gang hver måned sammen med klassen.

Vi følger fagplanene som i kommunale skoler

Bortsett fra i kristendomskunnskap, følges de samme fagplaner som i kommunale skoler og vi har samme minstekrav til timetall i de ulike fag. Elevene føres frem til samme avgangsprøver, vitnemål og videregående skoler som elever fra kommunale skoler. På grunn av øket lærestoff i kristendomskunnskap, har vi noe høyere timetall enn lovpålagte minstekrav.

(*) Timer til skolens og elevens valg hentes fra brutto årstimer, fordelt på de ulike fag.)

Utover disse timene, har elevene i 6. klasse fra august 2005 fått tilbud om frivillig 2. fremmespråk, tysk eller spansk, med en time per uke, nesten alle elevene deltar Dette er et forsøk under Utdanningsdirektoratet som følger disse elevene i 6. og 7. klasse.

Det ligger fleksibilitet i at timetallet er gitt som årstimer for bolker (småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet). Timene fordeles ulikt over 38 skoleuker per år og fordeles på de antall årstrinn som inngår i bolken.

Vi har likevel fortsatt en normal-timeplan som ramme for undervisningsopplegget, men denne er ikke lengre det samme avgjørende styringsverktøyet som tidligere.

Fra høsten 2006 innføres Kunnskapsløftet med nye læreplaner i alle fag (10. klasse fra høsten 2006 vil likevel fullføre grunnskolen etter læreplanen fra 1997). De nye planene har en annen struktur enn tidligere. Mens vi tidligere var vant med lærestoff (pensum) som grunnlag for planene, peker de nye på kunnskapsmål som skal være oppnådd etter 2., 4., 7. og 10. klasse (årstrinn). Planene er enklere og mindre omfattende, men samtidig mer forpliktende.

Særlig siden læreplanene ble presentert i september 2005, har mye av skolens planarbeid og øvrige forberedelser vært rettet mot de nye planene. Vi mener å være rimelig i rute i forhold til innføringen av Kunnskapsløftet fra høsten 2006.

Oversikt over samlet undervisningstimetall (2004):

Tilpasset opplæring (bl.a. spesialpedagogisk arbeid)

Etter friskoleloven § 3-4 har alle elever rett til opplæringen skal tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger. For enkelte krever dette ekstra ressurser. Elever som etter sakkyndig vurdering (PPT) har behov for spesialpedagogisk tilbud, skal få spesialundervisning etter samme regler som i kommunale skoler. Kommunene tildeler ressurser til slik undervisning. Normalt er det kommunen som fatter enkeltvedtak om hvilke elever som omfattes av denne undervisningen også for friskolene. Etter samarbeid mellom skolen, kommunen og Fylkes-mannen, har departementet innvilget søknad fra Bergen kommune om å delegere myndigheten til å fatte enkeltvedtak i slike saker til rektor ved St. Paul skole for skoleårene 2005/2006 og 2006/2007. Det er foretatt enkeltvedtak for 39 elever skoleåret 2005/2006 (28 elever i 2004/2005).
Det har vært tilfredshet fra foresatte, kommunen og skolen om gjennomføringen av denne ordningen og den videreføres skoleåret 2006/2007.

Minoritetsspråklige elever

Som menigheten, er skolen markert av et større antall minoritetsspråklige. Det er verdifullt for skolemiljøet at vi har elever fra mange ulike kulturer. I løpet av tiden ved skolen, vil de aller fleste elevene tilegne seg tilfredsstillende kunnskaper i norsk, men særlig på de lavere klassetrinn er særskilt norskundervisning helt nødvendig. Skolen gir selv ekstra norskundervisning til minoritetsspråklige elever, mens kommunen har gitt tilbud om morsmålsundervisning.

Bergen kommunene har innvilget refusjon for kostnadene for å gjennomføre 73 timer/uke til særskilt norskopplæring til våre124 elever med rett til slikt tilbud.

Elevmiljøet

Elevmiljøet ved skolen er godt, de fleste melder om høy trivsel. De fleste elevene er skolemotiverte, har god arbeidsinnsats og har en god fremferd på skolen og i arrangement med skolen.
Med nær 340 elever, forekommer likevel uønskede episoder og krevende forhold. Ut over samarbeid med foreldrene og PPT, har vi i forhold til enkelte elever samarbeid etater som barnevern, sosialkontor, sykehus, m.v. Skolen har en egen utarbeidet tiltaksplan mot mobbing.
Det er ikke registrert alvorlige ulykker eller hendelser på skolen som har truet vår elevers helse eller sikkerhet.

Pauline (skolefritidsordning/sfo)

Vår skolefritidsordning, Pauline, gir tilbud om opphold for elever utenom skoletiden fra kl. 07.30 til 16.30. Det gis også tilbud om redusert plass i Pauline, åpningstiden da er 08.30 - 15.00. Pauline er åpen alle skoledager, planleggingsdager, høst- og vinterferie samt en uke før og etter sommerferien. Pauline har inntil 75 plasser og hittil har alle søknader om plass blitt innvilget. SFO skal være selvbærende økonomisk med offentlig tilskudd og foreldre-betaling (skal resultatmessig gå i 0). Siden vi ikke mottar den samme subsidiering av lokaler som kommunale SFO, blir foreldrebetalingen hos oss noe høyere enn i kommunen.

Personale

I tillegg er der en rekke personer som har vært ansatt kortere perioder som vikarer, foredragsholdere m.m. Det ble sendt ut lønns- og trekkoppgave til 94 personer ved utløpet av 2005 (+ 12 under grense for oppgaveplikt, 2.000 kr/år).

Det er innarbeidet at lærerne er organisert i fem team som ivaretar undervisningen for et bestemt antall klasser

- S-team (1. - 4. klasse/småskolen)
- M-team (5. - 7. klasse/mellomtrinnet)
- 8. teamet
- 9. teamet
- 10. teamet

Sammensettingen av lærerteamene er av skolens mest sentrale beslutninger hvor ulike interesser og ulik utdanning/erfaringsbakgrunn skal vurderes mot hverandre. Mest mulig skal hvert team være sammensatt slik at teamet kan ivareta alle de behov som er påkrevd for å gi elevene i gruppen det tilbudet de skal ha. Noen lærere må likevel undervise på mer enn ett team.

Skolens personalsamling, dekket av OU-fondet, ble holdt i Dublin lørdag 01. – onsdag 05. oktober i tilknytning til elevenes høstferie. Med god hjelp av foreningen for de katolske skoler i Irland, fikk vi et meget givende opphold med skolebesøk og foredrag som gav god innsikt i irsk skoletradisjon og på hvilken måte skolenes identitet preget skolene. Foredragene av biskop Donal McKeown (Down & Connor) og Andrew McGrady (Mater Dei Institute) framheves som særskilt inspirerende.
For øvrig var vi på sight-seeing og hadde et hyggelig fellesskap. Betydningen av denne typen personalsamling er vesentlig for utvikling av skolens identitet og miljø. Skolestyrets leder, sognepresten og sr. Mary Doyle deltok på personalsamlingen.
Voksenmiljøet på skolen oppleves som meget positivt. De ansatte har varierende alder, utdannings- og erfaringsbakgrunn. En stor gruppe ansatte har vært stabile ved skolen gjennom mange år. Skolen har en god stab av vel kvalifiserte lærere. Selv om det aldri har vært oppfattet som noe mål at samtlige lærere er aktive katolikker, vil skolen stå i fare for å miste sitt særpreg uten det nødvendige antall aktive katolikker. Ikke minst kommer dette til uttrykk ved at lærere i kristendomsfaget bør være personlig forankret i skolens bærende ideologi og tro. Ut fra Friskoleloven, kan skolen stille tilleggskrav utover formell kompetanse. Behovet for å prioritere søkere med aktiv tilknytning til menigheten vil være størst på vårt ungdomstrinn.

Sykefravær

Sykefravær med egenmelding (inntil 3 d.) i 2005 var 0,7 %, mot 0,8 % i 2004. Sykefravær inntil 16 dager (grense for refusjon fra trygdekassen) var 2,6 % mot 1,3 % % forrige år. Totalt sykefravær var 3,8 % i 2004, mot 5,3 % forrige år. Gjennomsnittlig sykefravær i Norge 2005 var 6,6 %, i skoleverket 6,4 %.

Skoleprest

Katolske skoler er avhengig av en pastoral tjeneste. Stillingen som skoleprest, inkludert fagansvar og undervisning i kristendomskunnskap i to klasser, er beregnet til 25 %. Da Oddvar Moi, skoleprest siden januar 2000 også har kompetanse som lærer, har han hatt en større stilling ved skolen.

(Nytt i 2006: Pastor Oddvar Moi har hatt studieopphold i Roma fra februar 2006 og vil deretter flytte til Stavanger. Skolepreststillingen ved skolen er derfor uavklart, men nødvendige funksjoner ivaretas av sognegeistligheten.)

IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi)

Skolen har ett nettverk for elever og et annet nett for administrative oppgaver. Elevnettet har 15 maskiner som står i eget datarom og ca. 30-40 maskiner som er fordelt til bibliotek, klasse- og grupperom. Alle maskiner er oppkoplet mot internett. Elevmaskinene er nå tynnklienter på LINUX og serveren de er koblet mot drives av eksternt firma.

Skolebygninger

Skolen disponerer bygninger som er bygget for skolens drift og gunstig stilt til rådighet av skolens eier. Skolen har et gulvareal på nær 5.200 m². Anlegget fungerer tilfredsstillende for skolens bruk. Det har ikke vist seg svakheter ved skoleanlegget som negativ betydning for helse, miljø eller sikkerhet.
Til og med første halvår 2005, ble skolebygningene regnskapsmessig ivaretatt av St. Paul eiendomsdrift som stod for forvaltning av alle bispedømmets eiendommer i Bergen. Eiendomsdrift hadde imidlertid ikke egne ansatte, men refunderte til skolen for bruk av skolens ansatte. Denne innebar at skolens og menighetens anlegg hadde en felles forvaltning som ble oppfattet som formålstjenlig for alle parter. Endringer i friskoleloven, hindret at denne ordningen kunne videreføres utover oktober 2005. Den felles forvaltning ble derfor avviklet i god tid. (En enklere måte å uttrykke dette på, er at menigheten ikke lengre kan kjøpe tjenester av skolen, mens det motsatte vel er tillatt. Det er imidlertid kun utgifter som både reelt og formelt knyttes direkte til skoledriften som gir adgang til refusjon av merverdiavgift.)
En ny leieavtale mellom skolen og bispedømmet, har nå flyttet alle sider av driften av skoleanleggene direkte inn under skolen, mot en reduksjon av husleien. Skolens husleie er nå 2.000.000 kroner/år hvilket innebærer en sterk subsidiering. Med tanke på fremtidige investeringer i form av utvidelse av skolens virksomhet (etablering av videregående skole) må vi være forberedt på at subsidieringen muligens ikke kan videreføres i samme omfang.

Skolens eier

St. Paul skole eies og drives av Oslo katolske bispedømme (OKB). OKB har oppnevnt 3 av styrets 5 medlemmer, foreldre og ansatte har valgt hvert sitt medlem. Styret avholdt 4 møter i 2005. Friskolelovens krav om at skolen skal være registrert som eget rettssubjekt, kan innebære at enkelte formkrav må justeres.
Skolens eier har i 2005 ettergitt skolen ikke innbetalt husleie for 2004 og 1. halvår 2005 med 3.530.046 kroner som er ført direkte i skolens balanse. Dette har medført at skolen har etablert en positiv egenkapital fra 31.12.2005. Med en redusert husleie fra 2. halvår 2005, kan tilsvarende ettergivelse ikke forventes i framtiden. I den ene eller andre form, vil skolen likevel være avhengig av bispedømmets støtte for fortsatt å holde virksomheten i gang. I samarbeid med skoleeier, er det igangsatt en vurdering av mulighetene til å utvide skolen med videregående trinn lokalisert til nåværende Florida sykehus.

St. Paul menighet

Skolen arbeider nært og godt med St. Paul menighet som sin viktigste samarbeidspartner, forholdet til menigheten er avgjørende for skolens selvforståelse.
Det direkte samarbeidet om forvaltning av bygninger ble avviklet etter 1. halvår 2005.

Andre katolske organisasjoner

Skolen har også et nært samarbeid med de tre andre katolske skolene i Norge, som i 1999 er formalisert gjennom en forening «Katolske skoler i Norge», med skolens rektor som valgt leder. Skolene samarbeider ved utvikling av læreplaner og utveksling av erfaringer.
Katolske skoler i Norge er tilsluttet den europeiske forening av katolske skoler, European Committee for Catholic Education (CEEC). Skolens rektor er norsk representant i komiteen og deltok i denne forbindelse på de halvårlige møtene.

Skolen samarbeider med Caritas (den katolske kirkes hjelpeorganisasjon). Skolens rektor er valgt styreleder i Caritas Norge, nå valgt til mai 2007.

Comenius

Skolen er knyttet til et europeisk skolesamarbeid/Comenius-prosjekt med 3 andre katolske skoler i henholdsvis Tyskland, Nederland og Ungarn. Halvårsvis er det en samling ved en av skolene med representanter fra hver skole.

Andre friskoler

Skolen er medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF) og oppfatter det som en effektiv organisasjon og spesielt viktig i forhold til offentlige myndigheter. Skolens rektor er valgt medlem av styret i KFF, nå fram til oktober 2006.

Vennskapsskoler

Skolen støtter en yrkesskole for piker, Christiania, i Lima Peru, som mottar del av overskudd fra skolens årlige SOS-fest. Gjennom Caritas er det nå åpnet for vennskapssamarbeid med St. Patrick girls basic school i Lusaka, Zambia. Dette samarbeidet vil etableres i 2006, men vil ikke innebære direkte økonomiske overføringer. Erfaringer viser at øknomisk støtte kan blokkere for ekte kulturutveksling som anses som viktigere i denne forbindelsen.

Bergen kommune

Skolen samarbeider med Bergen kommune, primært i forbindelse med spesialundervisning i henhold til privatskolelovens § 9 og tilbud til minoritetspråklige elever – se avsnitt om tilpasset opplæring. Vi samarbeider også med kommunen om oppgjøret for skoleskyss. Mot en begrenset kostnad, har våre ansatte igjen mulighet til å delta på kurs kommunen tilbyr sine lærere.
Vi har udelte positive erfaringer av at ”bydelsreformen” ble reversert og vi igjen kan forholde oss til en kommunal skoleetat.

Skolen har skolelege og skolehelsesøster som er tildelt fra kommunen, skole-lege Marit Flataker Lien i 10% post og helsesøster Bente Vatle i 30% post. Skolehelsetilbudet er en integrert og positiv del av skolen. Det er utarbeidet en særskilt rapport fra skolehelsetjenesten.
Skolen sorterer under PPT-Sentrum av kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste og betajenes av skolepsykolog Christine Amile som har kontakt med skolen, elever eller foresatte opptil flere ganger per uke. Tjenesten er viktig både i forhold til enkeltelever og systemrettet arbeid.
Lønninger i skolehelsetjenesten og PPT dekkes av kommunen.

Staten

Skolen står under offentlig tilsyn av Fylkesmannen i Hordaland. Forholdet til tilsynsmyndigheten er godt.

Godtgjørelser og honorarer

Styret har ikke mottatt lønn eller noen annen form for godtgjøring.
Rektor (daglig leder) har som godtgjøring hatt en lønn på 536.989 kroner + en gruppelivsforsikring i Statens pensjonskasse av verdi 960 kroner samt reiseforsikring 300 kroner. Av lønnen fikk skolen refundert 64.384 fra Eiendomsdrift.
Det er ikke avtalt forpliktelser til å gi daglig leder eller styreleder vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet.
Revisor har hatt et honorar på 29.873 kroner, fullt ut for revisjon.

Pensjonsforhold

Skolens pedagogisk ansatte er innlemmet og har gruppelivsavtale i Statens Pensjonskasse. For øvrige tilsatte er det inngått tilsvarende avtaler med Vital forsikring ASA. Pensjonspremier blir direkte regnskapsført. Pensjons-forsikringene er ikke balanseført. Per 31.12.05 har vi et premiefond på 260.292 kroner i Vital. I 2005 ble premier på 7.170 kroner belastet fondet.

Skatteforhold

Skolen er en skattefri institusjon og har rett til refusjon av merverdiavgift som er knyttet til virksomheten som skole.

Bundne midler

I post 1 i balansen er inkludert 987.376 kroner som er bundet til skattetrekk og arbeidsgiveravgift. OU-fondet har 167.528 kroner under samme post.

Fordringer/langsiktig gjeld/garantier/pantstillelser

De fordringer skolen har og som fremkommer av regnskapet, i all hovedsak refusjon fra stat og kommune, er sikre.
Skolen har ikke fordringer som forfaller om mer enn ett år, og heller ikke langsiktig gjeld. Det er ikke panteheftelser på skolens eiendeler, og det er heller ikke ytt lån eller garantert for lån. Heller ikke ansatte eller nærstående har lån i skolen bortsett fra noen mindre, kortsiktige fordringer (lønnsforskudd).

Regnskap

Ordinært driftsresultatet viste et underskudd på 132.981 kroner for 2005 som føres mot skolens egenkapital. Etter skoleeiers ettergivelse av husleiegjeld med 3.530.046 kroner St. Paul skole har per 31.12.05 en positiv egenkapital på 1.978.278 kroner. Fra og med juli 2005, er fakturert husleie fullt innbetalt. OKB står som eier så vel av skolen som av skoleanlegget. Verdien av bygget, 42.189.890 kroner, er ført i regnskapet for OKB/St. Paul eiendomsdrift. Ved innkjøp av inventar undervisningsmateriell, etc. benyttes kontantprinsippet, varer avskrives samtidig som innkjøp foretas.
Forsikringssum for løsøre er 8.009.000 kroner.

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Resultatregnskap, balanse og revisors beretning følger som del av denne årsmeldingen.

Gaver

Skolen har i 2005 mottatt en del bokverk, brukte datamaskiner og ulikt annet materiell som er tjenlig for oss. Alle givere takkes hjertelig for sine bidrag.

Sikkerhet og forurensning

Skolen overfyller de pålagte krav etter forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter forhold til luftkvalitet, brannsikkerhet, bygningsmessige forhold etc. Luftfiltre skiftes rutinemessig og luftkvalitetsprøver gjennomføres, brannøvelser avholdes, vernerunder gjennomføres m.v.
Skolen oppvarmes elektrisk. Skolens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Tiltak for likestilling

Forholdet mellom menn og kvinner ansatt ved skolen fremgår av oversikten side 6. Av styrets 5 medlemmer er 3 menn. Det er ikke planlagt iverksatt ytterligere tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene.

Konklusjon


St. Paul skole har hatt et godt arbeidsår i 2005.
Vi ser fortrøstningsfullt på fremtiden.


Bergen, 23. mai 2006

Tore Ludvig Olsen, skolestyrets leder
Alois Brodersen
Tom Sch. Skare
Grace Berstad Staines
Knut Gjestemoen

Gjermund Høgh, rektor

 


Til toppen av siden