St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


INNTAKSREGLEMENT
Vedtatt av skolestyret ved St. Paul skole 31.10.2011.
Revidert av skolens styre 10.11.2014.

Reglene om inntak av elever er regulert i Lov om frittstående skoler, Friskoleloven § 3-1. Der går det fram av bestemmelsens første ledd at skolen har hele landet som inntaksområde. Videre skal skolen være åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlige skoler.

Er antall søkere ved hovedinntak for 1. og 8. trinn større enn tallet på elevplasser, rangerer vi søkerne ut fra følgende prioriteringskriterier:

 1. prioritet
  Søker som kan dokumentere minst 1 års medlemskap i St. Paul menighet eller annen katolsk menighet i Norge. Inntil 15 plasser på hvert trinn er reservert søkere i denne gruppen. *

 2. prioritet
  Søker som har søsken på St. Paul grunnskole.
  For søkere til 8. trinn, gjelder også søsken på St. Paul gymnas som kriterium.

 3. prioritet     
  Søker som har foreldre som er fast ansatt ved St. Paul skole.

 4. prioritet     
  Geografisk nærhet til skolen. **

  * Dersom det er flere enn 15 katolske søkere på hvert trinn, rangeres de (kumulert) etter prioritet 2 – 4. Søkere til 8. klasse som kan dokumentere mottatt første kommunion, forprioriteres.

  Etter at de reserverte 15 plassene i denne kategorien er tildelt, prioriteres søkere med søsken på skolen eller som er barn av fast ansatte etter de samme prioriteringene (2 – 4) uavhengig om de er katolsk eller ikke.
  De resterende søkerne blir så igjen rangert etter prioritet 1 og 4.

  ** Med geografisk nærhet menes de målekriteriene for avstand hjem/skole Hordaland fylkeskommune benytter ved tildeling av skoleskysskort.


En forutsetning for elevplass ved hovedinntak, er at søknad er sendt skolen senest 15. november året før ønsket oppstart. Ved hovedinntak tar skolen normalt inn 26 elever på 1. trinn og 28 elever på 8. trinn. Etter at aktuelt skoleår er påbegynt, har skolen løpende inntak så fremt det er ledig kapasitet, for eksempel ved at elever slutter. Ved løpende inntak rangeres søkerne etter de samme prioriteringskriteriene som ved hovedinntak dersom det er flere søkere enn plasser, uavhengig av søknadsdato. Løpende inntak etter 1. oktober skjer kun unntaksvis.

Det er rektor, i samråd med sokneprest og saksbehandler ved skolen, som behandler og avgjør saker om inntak i samsvar med inntaksreglementet.

Avgjørelse om inntak er etter Friskoleloven § 3-1 sjette et enkeltvedtak og kan påklages. Jfr. Forvaltningsloven § 2. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes St. Paul skole v/rektor. Dersom skolen ikke tar klagen til følge, oversendes den til Fylkesmannen i Hordaland. Jfr. Forvaltningsloven §§ 28 og 29. Foresatte har, med visse unntak, anledning til å se sakens dokumenter i henhold til Forvaltningsloven §§ 18 og 19.