ST. PAUL SKOLE
Christiesgate 16, 5015 Bergen - Tlf. 55 21 59 00

GÅ TIL: *HOVEDSIDE***INFORMASJON***SKOLEAVIS***ARTIKLER***ELEVSIDER***BILDER*


Den katolske skolen
ved terskelen til det tredje årtusen.

Vatikanets Kongregasjon for katolsk utdannelse utga i desember 1997 dokumentet: Den katolske skolen ved terskelen til det tredje årtusen.

Dokumentet er på knapt 15 sider og tar opp spørsmål av stor betydning. Se innholdsoversikten lenger nede på denne siden.

Det er spesielt aktuelt for de katolske skolene i Norge, men også for andre private kristne skoler og det offentlige skoleverket. Dokumentet er foreløpig ikke oversatt til norsk, men fins på engelskhttp://www.katolsk.no/skoler/97cascho.htm


Dokumentet inneholder følgende avsnitt:

Introduksjon
I vår tid møter utdannelsesinstitusjonene mange utfordringer; fellesskapstanken i vårt samfunn settes på prøve, den kristne tro blir marginalisert og barn og unges utdanning blir stadig mer kompleks og spesialisert. De katolske skolene utfordres derfor til nytenkning og stadig fornyelse, slik at de kan fortsette evangeliseringsoppdraget på best mulig måte.

Gleder og vanskeligheter
De katolske skolene gjør i dag en stor evangeliserende, sosial og kulturell innsats; spesielt når det gjelder omsorgen for vanskeligstilte barn og familier. Men noen ganger, når elevene er helt uten religiøs og moralsk dannelse, kan arbeidet være svært krevende og noen ganger lede til utmattelse.

Se framover
Dagens barn og unge er verdens framtid, og skolene må derfor gjøre sitt ytterste for å gi dem en nødvendig åndelige og menneskelig ballast.

Utdanning av hele mennesket
Hvert menneskes materielle og åndelige behov står i sentrum for den kristne tro, og den katolske skolen må alltid ha som mål å utvikle hele mennesket. Det er en tendens i vår tid til å redusere utdanning til rent tekniske og praktiske ting, men en slik tanke må være helt fremmed for oss.

Den katolske skolen midt i Kirkens hjerte
Den kirkelige identiteten til den katolske skolen er helt sentral, siden den er en organisk del av kirkens pastorale oppdrag.

Den katolske skolens kulturelle identitet
Arbeidet for å binde sammen tro og kultur ligger i den katolske skolens natur. Det er derfor intet skille mellom vektleggingen på læring og dannelse, og hele skolens liv skal være en søken etter sannhet.

Omsorg for opplæring er et uttrykk for kjærlighet
Den katolske skolen er for alle, men med spesiell oppmerksomhet rettet mot de aller svakeste.

Den katolske skolen i samfunnets tjeneste
De katolske skolene skal virke sammen med andre skoler og utdanningsinstitusjoner i sitt nærmiljø; målet er å være i dialog med andre og påvirke dem på en positiv måte. Hver persons rett til å velge en passende utdanning er her en viktig forutsetning for skolens virke.

Skolens miljø
Åpenhet og godt samarbeid mellom alle på skolen er helt essensielt, både ut fra menneskelige og teologiske forutsetninger. Gode personlig forhold mellom lærere og elever er avgjørende, og lærerne må huske at dannelsen av de unge et viktig oppdrag som de utfører for kirken - deres betydning her blir bare forbigått av foreldrene.

Konklusjon
Den katolske skoles innsats er uerstattelig, siden det aller viktigste for Kristus og for Kirken er hvert enkelt menneskes skjebne.


Les hele (det engelske) dokumentet.