ST. PAUL SKOLE
Christiesgate 16, 5015 Bergen - Tlf. 55 21 59 00

GÅ TIL: ****HOVEDSIDE*******ARTIKLER****

Kristendomsundervisningen ved de katolske skolene

De katolske skolene i Norge (St. Sunniva i Oslo, St Franciskus i Arendal, St. Eystein i Bodø og St. Paul i Bergen) har i løpet av år 2005 utarbeidet en ny læreplan for undervisningen i kristendomsfaget ved våre skoler.

For å forklare hva vi har gjort, og hvorfor, må vi gå tilbake til år 1997, og til den omstruktureringen av grunnskolen (dvs. 1. til 10. klasse) som skjedde da. Det ble det året utarbeidet helt nye læreplaner for grunnskolen i Norge; en generell læreplan (en slags overbygning over hvordan skolen skulle være) og nye læreplaner for hvert fag på skolen. Det ble også innført en annen nyhet i de norske skolene; et felles og obligatorisk fag som vanligvis kalles KRL (som står for Kristendom, Religioner og Livssyn) ble innført. De siste tiårene før 1997 hadde man hatt et kristendomsfag, eller, hvis foreldrene ønsket det, et alternativt, religionsnøytralt fag. I 1997 tok man så bort foreldrenes valgfrihet; alle elever måtte nå undervises i dette felles KRL-faget, som inneholder fagstoff om båe kristendom og andre religioner, men som ikke skulle være forkynnende.

I forbindelse med dette læreplanarbeidet utarbeidet de katolske skolene i Norge sine egne læreplaner. Og vi gjorde to ting: Vi utarbeidet for det første en generell læreplan for de katolske skolene som skulle komme i tillegg til den offentlige generelle læreplanen. Der skriver vi bl.a.:

"Den generelle delen av læreplan for offentlige skoler setter på en god måte undervisning inn i en sammenheng. De katolske skoler vil derfor ikke trekke noe fra i dette dokumentet. I katolsk tradisjon er det imidlertid viktig å se mennesket som helhet tydeligere enn det kommer fram gjennom det offentlige læreplanverket. For oss er tro og liv, og tro og kultur, tettere knyttet til hverandre, og den religiøse dimensjonen er mer avgjørende. Vi vil også legge mer vekt på foreldrenes ansvar for oppdragelsen av sine barn, og understreke foreldrenes rett å søke hjelp av Kirken til en fullstendig oppdragelse. Denne generelle del av læreplanen for katolske skoler i Norge er derfor ikke en erstatning av den generelle del av den offentlig læreplanen, men en utvidelse av denne. I de katolske skolene i Norge skal den generelle delen av læreplanen, og derved alle fagplanene for de offentlige skolene, leses i lys av denne generelle læreplanen."

For det andre utarbeidet vi en ny læreplan for kristendomsundervisningen i de katolske skolene, som erstatter den offentlige KRL-planen. Vi beholdt det gamle navnet "kristendom" på faget; vi beholdt alt det som skal undervises i de offentlige skoler, inkl. fagstoffet om andre religioner, samt la til en del katolsk/ kristent stoff og satte hele undervisningen inn i en helhetlig kirkelig sammenheng.

Slik ser hovedinnholdet i kristendomsfaget ut for hvert skoletrinn:

LITURGISK LIV
I opplæringen skal elevene bli kjent med og ta del i skolens aktive bønne- og gudstjeneste-/messeliv, som hele tiden følger kirkeårets rytme. Ulike gudstjeneste- og bønnetradisjoner og sakramenter undervises for hvert år.

BIBELEN
Til sammen blir det gitt en grundig gjennomgang i det gamle og det nye testamente i løpet av årene på skolen.

KRISTENDOMSHISTORIE
Kirkehistorien fra oldkirken til dagens kirke, både for katolske og andre kirkesamfunn gjennomgås, inkl. om ulike helgener.

KRISTEN TRO, FILOSOFI OG ETIKK, OPPØVING AV MORALSK BEVISSTHET
Trosspørsmål og etiske spørsmål blir gjennomgått både praktisk og teoretisk i løpet av skoletiden.

ANDRE RELIGIONER OG HUMANETIKK
I tillegg til kristendommen lærer elevene også om jødedommen, islam, hinduismen, buddhismen og humanetikk.


Disse planene kan man finne i sin helhet på St. Paul skoles hjemmesider, www.stpaul.no, under Artikler.

Det vil nok absolutt være korrekt å kalle disse planene ambisiøse – både de katolske planene og de offentlige planene i faget. Det som så har skjedd i de offentlige skolene er to ting: Enkelte grupper har protestert mot at fritaksretten er blitt (nesten helt) borte etter 1997, og etter dommer i internasjonale domstoler har den norske stat vært nødt til å gi seg, og de har gjort faget enda mindre tydelig kristent og de har utvidet frataksretten noe. I tillegg har læreplanene både i dette faget og andre fag i skolen vist seg å være svært ambisiøse, så planene har blitt forandret og forenklet en del.

Planene i KRL-faget har faktisk allerede blitt forandret to ganger, i 2002 og 2005, og fra sommeren 2006 skal det være nye læreplaner i alle fag i grunnskolen. I forbindelse med dette reformarbeidet har også de katolske skolene i Norge utarbeidet nye planer for vårt kristendomfag. Planene er allerede godkjent i skolestyrene, snart venter biskopenes godkjenning, før jul skal vi etter planen sende planene til departementet til godkjenning, og senest 1. august neste år må planene være godkjent.

I de nye offentlige planene har KRL-faget mistet en del undervisningstimer, spesielt i ungdomsskolen, og dermed har også pensum i faget blitt beskåret en hel del. En slik beskjæring av kristendomsundervisningen (som egentlig er ganske dramatisk) kan ikke de katolske skolene være med på, og vi har derfor sett oss nødt til å utvide timetallet i faget, for at undervisningen skal bli så grundig som vi ønsker den – i praksis like grundig som planene fra 1997 legger opp til. Dette medfører i praksis en (liten) utvidelse samlet undervisningstid ved de katolske skolene, som skolene må dekke av egen lomme. Vi vil nemlig helt sikkert ikke få godkjent et utvidelse av kristendomsundervisningen som skulle ta timer fra de andre fagene på skolen, og myndigheten vil ikke gi oss ekstra støtte til disse ekstra timene.

Oppsummerende vil jeg si at de katolske skolene vil fra sommeren 2006 både få en kristendomsundervisning som er godt integrert i hele skolens og Kirkens liv (noe vi alltid har hatt), samt en kristendomsundervisning som faglig vil stille en hel del sterkere enn i de offentlige skolene.

Desember 2005
Av skoleprest
Oddvar Moi