St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


ORIENTERING OM SKOLEN

Eierforhold/organisering
St. Paul skole er en autonom kirkelig stiftelse under Oslo Katolske Bispedømme og er en flerkulturell barne- og ungdomsskole med 340 elever fra første til tiende trinn. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873 og har fortsatt et nært samarbeid med St. Paul menighet.

Skolen har eget styre og statutter fastsatt av skoleeier. Skolen er godkjent og drives i henhold til Lov om frittstående skoler (Friskoleloven). I de forhold som angår elevene, viser Friskoleloven i stor utstrekning til de generelle lover for opplæring i Norge. I de fleste saker, vil skolens elever derfor være underlagt tilsvarende regler som i en kommunal grunnskole. Dette gjelder blant annet bestemmelser om skoletid, helsetilsyn og skolepsykolog, rett til spesialundervisning, skoleskyss m.v.
Skolen står under offentlig tilsyn av Utdanningsdirektoratet.

Pedagogisk plattform
En katolsk skole har Kristus i sentrum og finner et pedagogisk program i fortellingen fra Lukas 2,52, hvor Jesus som 12-åring stod fram i tempelet: «Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker.» Fortellingen peker på utvikling av fire sider av mennesket: det fysiske, det intellektuelle, det religiøse og det sosiale menneske.

Slik arbeider en katolsk skole med utviklingen av hele mennesket for øye. Dette er et mål som først blir fullt ut virkeliggjort i samfunnet med Gud, men veien mot dette målet går gjennom et sant og fullstendig menneskelig liv. Kristen, katolsk oppdragelse er således ikke en dimensjon ved siden av en verdslig oppdragelse, men snarere et omfattende begrep som også inkluderer den verdslige oppdragelse i seg. Den ekte kristne og det karakterfaste, livsdugelige menneske har samme opphav. Den katolske skoles oppgave er fundamentalt sett · å forme en syntese av tro og kultur, og · å integrere av tro og liv.»

For at en katolsk skole skal nærme seg sine mål, er den ikke så avhengig av fagplaner og metodikk som av de mennesker som arbeider der. Katolske skoler (det finnes nær 170.000 av dem spredd over hele verden) tar derfor normalt farge av de offentlige skoler i området. Om en skole ikke oppfyller de allmenne forventinger til skoler og ikke kan regnes som en god skole i sitt område, vil den heller ikke kunne regnes som en god katolsk skole.

Katolske skoler varierer i organisering og arbeidsmåter, men vil alltid legge vekt på et skolemiljø som fremmer elevenes utvikling i retning av deres endelige mål. Avgjørende for en katolsk skole er det miljøet og den atmosfæren som preger skolen.

Læreplaner:
De katolske skolene har en egen generell læreplan som setter undervisningen inn i vår sammenheng. Forøvrig er det et meget stort sammenfall mellom undervisningen hos oss og i kommunale skoler. Vi har noen endringer/ justeringer i planen for kristendomsfaget. I de andre fag følger vi fagplanene for det kommunale skoleverk (Kunnskapsløftet).

Elevene ved St. Paul skole føres frem mot offentlige avgangsprøver og får det samme vitnemål som elever i kommunale skoler. Våre elever har også de samme rettigheter med hensyn til skolelege, skolepsykolog, særlig tilrettelagt undervisning m.v.

Skolebygninger
I august 1991 tok vi i bruk nytt skoleanlegg, St. Paul skole- og menighetssenter, i Christiesgate 16. Ved skolestart høsten 1998, tok vi i bruk et nytt mellombygg som gir oss bedre muligheter til å følge opp intensjonene i grunnskolereformen. Sammen med St. Pauls kirke og Birgittahjemmet (prestegård og menighetshus) er dette St. Paul skole og menighetssenter.

Skoletid
Våre timeplaner, fag og timetall, og skolerute tilsvarer i hovedsak planene i de kommunale skoler i Bergen. Mange av skolens elever er avhengig av følge til skolen. Det er derfor nødvendig at alle elever på lavere klassetrinn kan møte klokken 08.30 alle dager.

Skolefritidsordning
Skolen har skolefritidsordning ("Pauline") som er et tilbud til elevene i 1.- 4. klasse. Der må søkes særskilt om plass i skolefritidsordningen. Hel plass i skolefritidsordningen gir mulighet til opphold og tilsyn på skolen fra kl. 07.30 til 16.30. Halv plass gir mulighet for opphold fra kl. 08.30 til 15.00. Pauline er åpent alle vanlige skoledager og dessuten høst- og vinterferie, en ukes tid før og etter sommerferien og de fleste planleggingsdagene.

Skolereiser
De fleste av skolens elever er avhengige av buss til og fra skolen. Elever som bor mer enn 4 km gangvei fra skolen (1. klasse - 2 km) , har rett til gratis busstransport dekket av kommunen. Busskort blir utlevert på skolen.

Klassetall/elevtall
Skolen har i underkant av 340 elever, fordelt med en klasse på hvert trinn i barneskolen
(1.- 7. klasse) og to klasser på hvert trinn i ungdomsskolen (8. - 10. klasse.)
Elevtallet i klassene er normalt 26 elever.

Elevgrunnlag
Skolen er i utgangspunkt opprettet for de katolske elever, disse utgjør vel halvparten av elevtallet. Skolen er imidlertid åpen for alle som aksepterer skolens målsetning. Alle elever ved skolen er like verdifulle for skolens liv og alle har de samme rettigheter til de tiltak skolen står for. Skolen har elever fra ulike kulturer og ulike trossamfunn, kristne som ikke-kristne. Alle tar del i den samme undervisning, dette gjelder også kristendomsundervisningen som er en del av vår skoles tilbud man ikke kan reservere seg fra som skolens elev. Kristendomsundervisningen bygger på katolsk, kristent livssyn. Dette er et livssyn som også skylder full respekt overfor andre livsoppfatninger.

Skolen har de siste årene hatt så stor søknad at mange søkere må avvises. Ved inntak av elever prioriteres katolske elever, barn som har søsken på skolen og barn av ansatte. Elever som begynner på St. Paul skole, begynner normalt i 1. eller i 8. klasse. Det er sjelden at elevplass kan tilbys på andre klassetrinn.

Skolens økonomi:
Skolen mottar statlig tilskudd i henhold til Friskoleloven. Offentlige tilskudd skal som utgangspunkt dekke 85% av driftsutgiftene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av gjennomsnitt av de vanligste driftsutgiftene (normalsats) i kommunale skoler. En del driftsutgifter, samt husleie og investeringer, faller utenfor normalsatsen. Praktisering av Friskoleloven innebærer at skolen ikke får de 85% som er forutsatt. Særlig er dette uheldig for større skoler som oss.

Vi mottar særskilt tilskudd som dekker det meste av kostnadene til spesialundervisning og undervisning av fremmedspråklige elever.

Investeringer og husleie er de tyngste postene som ikke dekkes av offentlig tilskudd. Den katolske kirke gir bidrag til skolen gjennom subsidiert husleie, men gir ikke tilskudd til driften.

Loven forutsetter at der er en egenandel som dekker alle utgifter som ikke dekkes av offentlige tilskudd. Denne egenandelen er først og fremst skolepenger, men kan også innebære betaling av visse direkte kostnader eller annen innsats. Skolepenger og bestemmelser om betaling, oppsigelse m.v. fastsettes av skolestyret. For en katolsk skole er det særlig viktig at skolen ikke forbeholdes de som er heldige økonomisk, men samtidig må kunne dekke de kostnadene et godt skoletilbud krever. Skolepengene settes så lavt som mulig. Skolepengene har form av semesteravgift som skal betales forskuddsvis.

Søskenmoderasjon:
Elever som har eldre søsken ved skolen gis en moderasjon på 400,- kr/semester. Grunnlag for å få innvilget ytterligere søskenmoderasjon vil basere seg på behovsprøving ut fra foreldrenes samlede økonomiske situasjon. Grunnskolen og gymnaset ses på som to adskilte avdelinger når det gjelder skolepenger/moderasjon. Jfr. vedtak - sak 19/2014

Skolebøker/utstyr:
I all hovedsak vil elevene få utlånt de nødvendige lærebøker. Bøker som ikke leveres tilbake i tilfredsstillende stand må erstattes. I noen få tilfelle må elevene/foreldrene selv betale for læremidler. Dette vil oftest være engangsmateriell eller bøker som kan ha verdi for elevene utover selve undervisningen, f.eks. ordbøker, oppslagsverk. Elevene vil få utlevert nødvendige skrivebøker, men må selv holde personlig utstyr som skrive-/tegnesaker, kalkulatorer, permer til særoppgaver etc.

Turer/ekskursjoner:
Som ledd i skolens undervisning arrangeres det leirskoler, turer, ekskursjoner, teater-/museumsbesøk etc. Slike arrangement, og også reiser i forbindelse med arbeidslivspraksis eller prosjektarbeid etc., vil ofte kreve foreldrebetaling.

Permisjoner:
Elever kan i særskilte tilfelle gis permisjon inntil to uker i løpet av året, fravær utover dette innebærer at eleven må skrives ut fra skolen. Elever som skrives ut, kan i noen tilfelle få elevplassen tilbake mot et ventegebyr.

Pliktig deltagelse i skolens tilbud:
Skolen mottar offentlig tilskudd forutsatt bl.a. at elevene deltar i skolens undervisning og opplegg forøvrig. Fravær fra skolen uten godkjent årsak vil medføre oppfølging, hvor også offentlige instanser kan være involvert. Vi understreker at plikt til deltagelse ikke barne omfatter tradisjonell undervisning, også gjelder turer, utedager, ekskursjoner etc.

Skolen/menigheten:
Skolen og menigheten er knyttet til hverandre og har naturlig et nært samarbeid.

Til toppen