St. Paul skoles logo

St. Paul skole
Christiesgt. 16,
5015 Bergen

Org.nr.: 971 561 688

Tlf. 55 21 59 00
Fax: 55 21 59 01
skolen@stpaul.no


- skoler du kan tro på -

 

LÆREPLAN - GENERELL DEL
last ned pdf her
 
LÆREPLAN I KRISTENDOM
last ned pdf her

Læreplanen er det viktigste dokumentet for virksomheten i en skole. Her er skolens identitet, aktivitet og mål formulert. Læreplanen er som en pyramide. Den generelle delen i læreplanen danner pyramidens øverste del. Her finner vi skolens formål, dens identitet og dens plass og betydning i kirke, familie og samfunn. Den generelle delen informerer den nedre delen av pyramiden. Den befinner seg i en mer umiddelbar nærhet til undervisning og læring. Her finner vi planene for de enkelte fag (fagplaner). Læreplanen beskriver opplæringens struktur og omfang, og den sier hvilke kunnskaper, ferdigheter og andre mål elevene skal strekke seg mot og hvordan dette skal vurderes.

Utdanningsdirektoratet fastsetter læreplaner for alle offentlige skoler i Norge. Læreplanene er fastsatt som forskrift med hjemmel i Opplæringslova. I utgangspunktet er friskoler som mottar statlig tilskudd, forpliktet til å følge disse. Private skoler kan imidlertid søke om å få godkjent egne planer i stedet for eller i tillegg til læreplanene som gjelder kommunale eller fylkeskommunale skoler. Friskoler som er godkjent på et religiøst grunnlag, er pålagt å ha læreplaner som synliggjør skolens egenart og verdigrunnlag. Det er klare rammer for hvor store endringer som tillates.

Vi har valgt at våre katolske skoler skal ha en egen generell læreplan. Læreplanens generelle del utdyper skolens formål, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder skolens verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlag. Gjennom denne beskriver vi hovedelementer i katolsk skoletenkning og dette gir en referanse for hvordan vi skal forstå og praktisere de ulike fagplanene.

Vårt kristendomsfag er så vidt forskjellig fra læreplan i Religion, livssyn og etikk (RLE) for kommunale grunnskoler og fra Religion og etikk (RE) i fylkeskommunale videregående skoler at vi for disse fagene har egne læreplaner med utvidet undervisningstimetall. I alle andre fag følger vi fagplanene for kommunale og fylkeskommunale skoler slik de er formulert i LK06 – Kunnskapsløftet.
Våre læreplaner er godkjent av Utdanningsdirektoratet og av biskopen i Oslo katolske bispedømme.

Fagplanen i kristendomskunnskap for grunnskoler er formulert med kompetansemål for hvert fjerde eller tredje år. Med utgangspunkt i kompetansemålene er det hver enkelt skoles oppgave og ansvar å formulere egne læreplaner i de ulike fagene for hvert årstrinn. Disse vil utgjøre det umiddelbare utgangspunktet for undervisningen.

Den siste større reformen av læreplanene i norsk skole kom med Kunnskapsløftet i 2006 (LK06). Men det foregår stadig en utvikling av læreplanverket for norske skoler som medfører mindre justeringer. Det vil også kunne forekomme mindre justeringer av våre «katolske» læreplaner. Normalt vil disse kun være tilgjengelige på www.katolsk.no eller skolenes nettsider.

Dette heftet inneholder de læreplaner som i dag er godkjent for de katolske skolene i Norge:

  • Læreplan for de katolske skolene i Norge - Generell læreplan
  • Læreplan i kristendomskunnskap for katolske grunnskoler i Norge o Innledning o Kompetansemål etter 4. årstrinn, etter 7. årstrinn og etter 10. årstrinn
  • Læreplan i kristendomskunnskap for katolske videregående skoler i Norge

Bergen/Oslo desember 2014
Gjermund Høgh
Skoleråd i Oslo katolske bispedømme

 

Godkjent av:

Bbiskop dr. Gerhard Schwenzer SSCC
13. mai 1997

DET KONGELIGE KIRKE-, UTDANNINGS-
OG FORSKINGSDEPARTEMENTET
12. februar 1999

Med endring/tillegg godkjent
av biskopen og departementet per 09.10.2001

Justert i forhold til Kunnskapsløftet fra august 2006.
Endringene godkjent av Utdanningsdirektoratet 18. januar 2007

 

til toppen